Därför är vaccinationen mot covid-19 viktig Ett exempel på Svenska Folkhälsomyndighetens lögner.

 

Här kan du läsa om varför det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19.

Pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Många är vaccinerade mot covid-19 och därför är det färre som blir allvarligt sjuka och dör. Samtidigt är det cirka en miljon personer över 12 år som inte vaccinerat sig mot covid-19 än (mars 2022). De riskerar att bli svårt sjuka om de smittas.

Vaccinationen mot covid-19 gör skillnad [Länk borttagen 2022-06-01]

Pandemin är inte över

Pandemin är inte över och coronaviruset sprids fortfarande. För att kunna leva med pandemin måste vi ha en så hög vaccinationstäckning som möjligt, både i Sverige och i världen. Nya virusvarianter kan utvecklas i delar av världen där färre är vaccinerade, och spridas vidare. Det kan komma andra varianter än omikron i framtiden och att ha ett skydd av vaccinationen är viktigt under en lång tid framöver.

Covid-19 är en allvarlig sjukdom

Covid-19 är en allvarlig sjukdom som kan göra att ovaccinerade personer blir väldigt sjuka. I Sverige har cirka 18 500 personer avlidit med covid-19 (april 2022). Många fler har blivit allvarligt sjuka och vårdats på sjukhus eller fått långvariga problem efter sjukdomen. Äldre personer har större risk att bli allvarligt sjuka, men även unga riskerar att hamna på sjukhus. Det är ingen som i förväg kan veta vem som blir allvarligt sjuk i covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 räddar liv

Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka och dör i sjukdomen. Ovaccinerade personer är överrepresenterade bland både de som är inlagda på sjukhus och de som får intensivvård. Ingen vet exakt hur viruset, sjukdomen eller smittspridningen kommer att se ut i framtiden. Däremot vet vi att de vacciner som används i Sverige mot covid-19 skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död. Vi vet också att påfyllnadsdoser stärker skyddet.

Vaccinerna är säkra och effektiva

Vaccinerna mot covid-19 som används i Sverige har genomgått stränga kontroller och uppfyller de krav som ställs på säkerhet och effektivitet. Milda biverkningar är en normal reaktion och allvarliga biverkningar är väldigt ovanliga. Om du skulle få allvarliga symtom, eller nya symtom som du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Om vaccinerna mot covid-19

Vaccinationen ger ett bättre skydd än sjukdomen

Det är bättre att vaccinera sig än att riskera att bli allvarligt och långvarigt sjuk i covid-19. Den som har varit sjuk kan under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot sjukdomen. Även om du har haft covid-19 efter din vaccination bör du ta påfyllnadsdosen.

Alla vuxna rekommenderas tre doser

Efter två doser vaccin har du ett bra skydd under flera månader framöver. Skyddet efter vaccination sjunker dock med tiden och därför rekommenderas alla vuxna en tredje dos. I Sverige erbjuds alla som är 12 år och äldre gratis vaccination mot covid-19, även du som saknar svensk id-handling.

Om du inte är vaccinerad har du inget skydd

Om du inte har vaccinerat dig mot covid-19 än, har du inget skydd mot sjukdomen och det är en stor risk att du smittas och blir allvarligt sjuk. Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom. Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig.

 • Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • Vaccinera dig så snart du kan.

Ovaccinerade personer som också tillhör en medicinsk riskgrupp har särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Det finns inget som tyder på att en vaccination under graviditeten påverkar den gravida eller fostret negativt. Här kan du som är gravid läsa mer om vaccinationen mot covid-19.

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men en luftvägsinfektion som covid-19 kan bli allvarlig och innebära risker för gravida, särskilt i slutet av graviditeten.

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.

Forskning har visat på en mycket sällsynt men allvarlig komplikation där covid-19 kan ge skador på moderkakan. I några fall har skadorna lett till fosterdöd. Allt tyder på att vaccination mot covid-19 skyddar även mot denna sällsynta komplikation och hittills finns inga rapporter att gravida som vaccinerat sig mot covid-19 drabbats.

Riskgrupper (Socialstyrelsen.se)

Mer om sjukdomen covid-19 och graviditet

Alla gravida rekommenderas vaccination

Du som är gravid kan vaccinera dig mot covid-19 under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12.

Det är praxis i Sverige att inte vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om vaccinerna inte medför några faktiska risker för gravida. Behovet av skydd mot covid-19 bedöms också som störst i den senare delen av graviditeten. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

Har du påbörjat din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderar vi att du tar den andra dosen med rekommenderat tidsintervall oavsett när den infaller. Du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig. Du kan även vaccinera dig mot covid-19 under perioden när du ammar. Vaccinationen ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, och har ingen negativ påverkan på ditt ammande barn. Data visar även att barn under sex månaders ålder kan vara skyddade från allvarlig sjukdom i covid-19 om mamman har vaccinerats under graviditeten.

Om påfyllnadsdos till gravida

Alla över 18 år i Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19 med två primärdoser och en påfyllnadsdos. Om det under graviditeten är dags för påfyllnadsdosen rekommenderas den efter graviditetsvecka 12. Det finns inget hinder för vaccinationen mot covid-19 om det skulle vara så att samtliga doser infaller under graviditeten.

Godkända vacciner till gravida

Vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BionTech) och Spikevax (Moderna) som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Om du är 30 år eller yngre rekommenderas Cominrnaty.

Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.

Europeiska läkemedelsverket (EMA) har granskat ett flertal studier om vaccination mot covid-19 där sammanlagt cirka 65 000 gravida deltagit. Granskningen visar ingen ökad risk för komplikationer efter en vaccination mot covid-19 under graviditeten. EMA såg ingen ökad risk för missfall eller för tidig födsel eller någon negativ effekt för det ofödda barnet efter vaccinationen.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Läkemedelsverket om vaccin till gravida (lakemedelsverket.se)

EMA:s granskning av data (Europa.eu) (text på engelska)

Gravida med ytterligare riskfaktorer

Vissa gravida har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom i covid-19 under graviditeten. Socialstyrelsen har listat riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck, diabetes och ålder över 35 år. För dessa personer kan en vaccination vara aktuell även före graviditetsvecka 12. Detta bör man rådgöra med sin barnmorska eller läkare om.

Information till riskgrupper om covid-19

Om du inte är vaccinerad

Om du inte har vaccinerat dig mot covid-19 än, bör du göra det så snart du kan. Då får du ett så bra skydd som möjligt mot sjukdomen under slutet av graviditeten. Du som inte är vaccinerad bör undvika trängsel och stora folksamlingar. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

En extra primärdos vaccin mot covid-19 och en andra påfyllnadsdos rekommenderas till vissa grupper som har ett nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom.

Det är särskilt viktigt att personer med ett nedsatt immunförsvar vaccinerar sig mot covid-19 eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Personer med ett tydligt nedsatt immunförsvar får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med ett tydligt nedsatt immunförsvar rekommenderas därför fler doser av vaccin mot covid-19 än andra. De ytterligare doser som kan vara aktuella är:

 • En extra primärdos vaccin mot covid-19, som ges minst två månader efter dos 2.
 • En andra påfyllnadsdos, som ges tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

Aktuella patientgrupper

De patientgrupper som omfattas av rekommendationer om ytterligare doser vaccin mot covid-19 på grund av immunbrist kan komma att ändras när det finns mer kunskap inom området.

Vuxna med måttlig och allvarlig immunbrist

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram en lista över patientgrupper som kan vara aktuella för en extra primärdos vaccin. Samma grupper rekommenderas också en andra påfyllnadsdos våren 2022. Det gäller:

 • Patienter som har genomgått en organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen.
 • Patienter som har genomgått en stamcellstransplantation med stamceller från en donator under de senaste tre åren
 • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom (GvH; en avstötningsreaktion vid vissa transplantationer) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling (en typ av cancerbehandling).
 • Patienter med en primär allvarlig immundefekt.
 • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt.
 • Patienter med en aktuell pågående behandling som måttligt till kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom, stadium 5.
 • Patienter med avancerad hiv.
 • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret.

Barn med svår immunbrist

Barn mellan 5 och 17 år med svår immunbrist rekommenderas en extra primärdos tidigast två månader efter dos 2. Barn med svår immunbrist mellan 12 och 17 år rekommenderas dessutom en första påfyllnadsdos tidigast fem månader efter extradosen. Läs om vilka grupper det gäller på Svenska Barnläkarföreningens webbplats.

Vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn från 5 års ålderÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

Vuxna med Downs syndrom

Downs syndrom kan innebära en ökad risk att insjukna i infektioner, och personer med Downs syndrom har ofta ett påverkat immunförsvar. En andra påfyllnadsdos (dos 4 för vuxna i denna grupp) rekommenderas tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen.

Extrados till personer med nedsatt immunförsvar

En extra primärdos rekommenderas till vuxna med måttligt och allvarligt nedsatt immunförsvar, se punktlistan under rubriken ”Vuxna med måttlig och allvarlig immunbrist”. En extrados rekommenderas även till barn med svår immunbrist, se länken till Svenska Barnläkarföreningens lista.

Extradosen rekommenderas minst två månader efter dos 2 oavsett ålder.

 • För personer 31 år och äldre kan båda mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax och det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid användas vid en extrados.
 • För personer 18 till 30 år rekommenderas vaccination med Comirnaty eller Nuvaxovid.
 • För barn rekommenderas endast Comirnaty.

Påfyllnadsdoser till personer med nedsatt immunförsvar

Alla vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos. De grupper med immunbrist som dessutom rekommenderas en andra påfyllnadsdos är vuxna personer med måttlig och allvarlig immunbrist, inklusive personer med Downs syndrom.

 • Den första påfyllnadsdosen rekommenderas tidigast tre månader efter primärvaccinationen.
 • Den andra påfyllnadsdosen rekommenderas tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen, för vuxna personer med immunbrist inklusive personer med Downs syndrom.

Påfyllnadsdosen av Spikevax ges som halv dos. Comirnaty och Nuvaxovid ges i heldos.

Viktigt att följa rekommendationerna

Vissa personer i de grupper som har fått en extrados vaccin mot covid-19 kommer inte att få ett högre antikroppssvar trots den extra dosen. Det är viktigt att anhöriga från 12 år i samma hushåll vaccinerar sig mot covid-19 enligt de rekommendationer som gäller för respektive åldersgrupp.

Country:

Defendant/Suspect: 
Folkhälsomyndigheten
Rating: 
0
No votes yet