Stadgar för frihet Sverige

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Stadgeförslag Frihet Sverige.pdf83.19 KB

Stadgar För Föreningen Frihet Sverige

 

§ 1 Firma

Föreningens firma är Föreningen Frihet Sverige.

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att bekämpa korruption, organiserad falsk propaganda och brott mot våra grundlagsskyddade rättigheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten att arbeta samt rätten till att bestämma över våra egna kroppar.

 

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i  Stockholms  kommun.

 

§ 4 Medlemskap

Medlemmarna skall betala medlemsavgift samt följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

 

§ 5 Medlems åliggande

Alla medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med en insats (arbete eller investering) som berättigar till motsvarande minimum 5 Värdeenheter. Insatsen utförs när medlemskap har beviljats.

 

§ 7 Utbyte-Värdeenheter

Varje utförd och godkänd arbetstimme för föreningen ger 1 Värdeenhet.

Kvalificerat arbete och andra bidrag till föreningen kan berättiga till mer än en Värdeenhet per timme. Värdeenhets kursen gentemot svenska kronor eller andra valutor bestäms i varje enskilt fall av det löpande föreningsmötet.

 

 

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen. Föreningens grundare kan inte uteslutas.

 

 

§ 9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ideella föreningar sker en

avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

 

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 11 Beslut

Alla större beslut i föreningen skall fattas av medlemmarna genom användning av ett flytande demokratisystem. Alla ekonomiska beslut som rör sig om investeringar av föreningen på 10.000:- SEK eller mer, skall fattas genom användning föreningens  hemsida. Varje medlem har lika rösträtt.

 

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av minst två styrelseledamöter tillsammans. Mindre ekonomiska tranasktioner (<10 000 kr) och rutinmässiga transaktioner kan delegeras till Kassören.

 

§ 14 Revisorer

På ordinarie förenngsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisors-suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1/1-31/12

 

§ 16 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hållas inom tre månader efter räkenskapsarets utgång vilket innebar senast 31 mars.

Vid ordinarie föreningsstämma ska

följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmordförandens val av protokollförare

2. godkännande av röstlängden

3. val av en eller två justeringsmän

4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. budget

11. medlemsavgift

12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13.Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

 

§ 18 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller via e-post. Kallelse ska skickas tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor fore ordinarie föreningsstämma samt extra föreningsstämma.

Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post eller via e-post. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna genom brev om detta.

 

§ 19 Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kräver godkännande av 90% av medlemmarna.

 

§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 

§ 21 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.