Anmälan av läkemedelsverket till åklagarmyndigheten i Uppsala

Åklagarkammaren i Uppsala
Chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren
Ingrid. isgren @aklagare.se
Telefon 010-562 67 60
registrator.ak- uppsala @aklagare.se
Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om
läkemedelsförfalskning med mera ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill
fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren utsedd
handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och
bekräftelse på att anmälan till åklagare är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa
uppgifter skyndsamt med vändande epost skickas till bjorn@hammarskjold.nu,
r.fuellmich@fuellmich.com , kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@coronaausschuss.de
Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagareanmälan är av synnerligen mycket stort
allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.
Vi påpekar särskilt
Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål
med bevis från spetsspecialistsakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med
högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.
Undertecknad och anmälare har personlig kontakt med spetsspecialistsakkunnige och globalt
världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative
Committee https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa
spetspecialistsakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeodon och advokat Robert F Kennedy Jr,
alla synnerligen högst trovärdiga, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren
av deras vittnesmål och sakkunnighetsbevis avgörande för en rättssäker opartisk, saklig och
objektiv handläggning av anmälan i enlighet med svensk rätt och den svensk rätt överstående EUrätten som EKMR och EURS.
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 1/13
Anmälaren står till förfogande för ytterligare klargöranden i sin egenskap av vetenskapare
med säeskilda kunskaper inom biokemi,virologi, molekylärbiologi, medicn, patenträtt, lagkunnande
med mera och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs
INLEDNING
ANMÄLAN AV LÄKEMEDELSVERKET för som synes synnerligen mycket allvarliga
brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament
i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk
”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.
Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren som har på vår begäran att
säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning inklusive komplett utredning och
att denna åklagareanmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av
chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren utsedd handläggare och att åklagarkammaren med hjälp av
specialister inom området verkligen utreder denna anmälan inklusive hörande av vittnen med
specialkunnande.
A.
Brottsmisstankar
Misstänkta
Läkemedelsverket
genom
Peter Vikström, verksjurist och föredragande
Peter Stjärnkvist, gruppchef och beslutsfattare
Björn Eriksson, generaldirektör, ytterst ansvarig
Läkemedelsverket misstänks att på ett till synes ett synnerligen grovt uppsåtligt planerat och
överlagt sätt begått ett Bedrägeri mot medborgarna i Sverige
Läkemedelsverket misstänks också för skyddande av brottsling då man synes underlåta att
utreda misstankar om läkemedelsförfalskning i strid med Läkemedelslagen och Läkemedelsverkets
egen Läkemedelsverkets Marknadskontrollplan 2018. Läkemedelsverket undanhåller därmed
missankarna om läkemedelsförfalskning från allmänheten vilket strider mot BrB 23 kapitlet
Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål
med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med
högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.
Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och
globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative
Committee https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 2/13
spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr,
alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från
åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och
objektiv handläggning av anmälan.
1 Förfalskning av läkemedlet Cominarty fabricerat av Pfizer/BionTech synes vara ett
planerat, grovt uppsåtligt och överlagt gigantiskt bedrägeri med enorma ekonomiska
konsekvenser.
1.1 Enligt den innehållsförteckning som bifogas läkemedlet Cominarty och som återfinns
i läkemedelskatalogen FASS (Farmceutiska specialiteter i Sverige) samt i
Läkemedelsverkets produktresumé så finns följande innehåll specificerat:
1.1.1 En dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram tozinameran, ett mRNA-vaccin mot
covid-19 (inkapslat i lipidnanopartiklar).
Tozinameran är ett enkelsträngat budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur,
framställt med cellfri in vitro-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat,
som kodar för SARS-CoV-2-virusets spikeprotein (S-protein).
Förteckning över hjälpämnen
1.1.2 ((4-hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoat)
(ALC-0315)
1.1.3 2-[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
1.1.4 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfokolin (DSPC)
1.1.5 Kolesterol
1.1.6 Kaliumklorid
1.1.7 Kaliumdivätefosfat
1.1.8 Natriumklorid
1.1.9 Dinatriumfosfatdihydrat
1.1.10 Sackaros
1.1.11 Vatten för injektionsvätskor
1.1.12 Natriumhydroxid (för pH-justering)
1.1.13 Saltsyra (för pH-justering)
1.2 Inget av dessa ovan uppräknade ämnen har någon form av magnetiska egenskaper.
1.3 Tozinameran enligt punkt 1.1.1 ovan är en sekretessbelagd sträng av genetiskt
material av okänd och sekretessbelagd sammansättning. Det påstås vare ett
modifieratRNA (modRNA) där alla av baserna uridin (förkortas U) synes ha bytts ut mot
pseudouridin 1
för att förändra och minska nedbrytningen av modRNA.
Ingen som injiceras med detta medicinska preparat synes ha fått information enligt lag
(Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 1 §, Patientlagen 3 och 4 kapitlen) och inte heller i strid
1 MRNA
Ψ is also found in mRNAs which are the template for protein synthesis. Ψ residues in mRNA can affect the coding
specificity of stop codons UAA, UGA, and UAG. In these stop codons both a U→Ψ modification and a U→C
mutation both promote nonsense suppression.[6] In the SARS-CoV2 vaccine from BioNTech/Pfizer, also known as
BNT162b2, Tozinameran or Comirnaty, all U's have been substituted with N1-methylpseudouridine,[7] a
nucleoside related to Ψ that contains a methyl group added to N1 atom. Källa: Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudouridine
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 3/13
med RF 2 kapitlet 5 och 6 §§ getts möjlighet till fullständigt informerat samtycke till
injektioner med då Läkemedelsverket i strid med lag synes ha underlåtit att ge all
information om innehållet i läkemedlet. Det måste påpekas att immunförsvaret endast
kan skapa immunitet mot främmande proteiner, inte mot nukleinsyror, genetiskt
material.
Genetiskt material utgör en kod där en specifik kodsträng kan läsas på tre olika sätt om
den genetiska koden är enkelsträngad (vanligtvis virus genetiskt material) eller till och
med sex olika sätt om koden är dubbelsträngad (nästan uteslutande högre organismer än
virus) .
1.4 Hjälpämnet ((4-hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoat)
(ALC-0315) (punkt 1.1.2) ett konstgjort fett som enligt tillverkaren av substansen inte
får användas i eller på människa. 2
Information om att det medicinska preparatet
innehåller komponent som inte får användas i eller på människa synes Läkemedelsverket
underlåtit att informera den som injicerats därom, återigen utan stöd i lag.
Detta synes vara likställt med injektion för att skada person eller överlagt och uppsåtligt
injicera medel som kan vara fidtig eller skada de personer som utan informerat samtycke
har getts inektionen.
1.5 Det finns många uppgifter på internet att personer som fått injectioner av comirnaty
visar tecken på att ha fått nya okända magnetiska egenskaper. Över injektionsstället har
det visats att en vanlig svag kylskåpsmagnet fastnar över injektionsstället men inte på
andra delar av kroppen. Även andra järnföremål utan egna akiva magnetiska egenskaper
som en järnsked eller gaffel fastnar över injektionsstället.
Jag har själv undersökt två personer och själv kunnat konstatera att den ena personen där
fastnade en kylskåpsmagnet över injetktionsstället och den andra personen att en liten
omagnetisk järnnyckel till ett hänglås fastnade på en vertikal överarm. Kroppen
uppvisade egna aktiva magnetiska egenskaper.
1.6 Detta fenomen med magnetiska egenskaper som fastställts av oberoende personer
dels på Internet och dels av undertecknad vid personlig undersökning innebär att
Comirnaty misstänks innehålla oredovisat magnetiskt material innebär att det
medicinska preparatet Comirnaty misstänks vara förfalskat.
1.7 Nu synes det kommit fram att A.N.M.A.T. 3
Argentinas motsvarighet till
Läkemedelsverket har 2022-01-16 erkänt att det finns grafen i injektionerna 4
. Detta
betyder att misstankarna om läkemedelsförfalskning ytterligare har stärkts
1.8 Ytterligare bevis att Comirnaty misstänks vara förfalskat finns i överklagan av
Läkemedelsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala.
2 For research use only. https://www.abpbio.com/wp-content/uploads/2021/07/LP002.pdf
3 En la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
https://www.argentina.gob.ar/anmat
4 Thanks to the efforts of prosecutor Carlos Insaurralde, who only did what he did when he received a complaint
about a person who died after being inoculated. He did the investigation and the corresponding requests for reports,
he pressed and, in the end, the ANMAT ended up answering in a legal case that the inoculum that they are applying
to the entire population contains graphene ».
https://diariodevallarta.com/en/argentina-la-anmat-reconoce-que-las-vacunas-contienen-grafeno/
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 4/13
1.9 Blotta misstanken att ett läkemedel kan vara förfalskat innebär att Läkemedelsverket
som tillståndsgivande och övervakande myndighet har att skyndsamt undersöka
påståendena och under tiden för undersökning dra in tillståndet för det medicinska
preparatet.
1.10 Läkemedelsverket har fått begäran att leveranstesta de medicinska preparat man har
godkänt och har kontrollansvar över.
1.11 Detta innebär att Läkemedelsverket enligt lag har att omedelbart återkalla läkemedlet
i enlighet med lag (2015:315) Säkerhetsövervakning, kontroll och återkallelse 6 kapitlet
8, 9 och 10 §§ i avvaktan på en komplett analys utförd på ett oberoende laboratorium.
1.12 Läkemedelsverket avvisar utan stöd i lag vår framställan om utredning och förbud
avseende vaccin mot Covid-19. Läkemedelsverket synes vilja undvika att bemöta och
motbevisa våra fynd som ligger till grund för vår begäran om återkallelse och förbud mot
försäljning av vacciner mot Covid-19.
1.13 Se vidare vår överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala i mål FUP
6704-21. Här finns en utvecklad information samt än fler vetenskapliga och
legala referenser.
1.14 Som ytterligare bevisning att åtminstone vissa tillverkningssatser, batcher, innehåller
annat material än det som redovisats i innehållsföteckningen är de biverkningsrapporter
som samlats i det amerikanska VAERS-systemet. Här visas att ett fåtal batcher har en
mycket hög biverkningsfrekvens och även högt antal dödsfall jämfört med majoriteten
av antalet batcher. Se Internetsidan https://howbad.info/pfizer.html där det är redovisat .
Vi bifogar en nedladdning av den databasen avseende läkemedelsbolaget Pfizers data i
form av ett kalkylark kallat VAERS data Pfizer 2022-01-14.ods
Detta kalkylark redovisar i fallande ordning antal dödsfall, inom varje antal dödsfall
sorteras enligt fallande antal ADR (Adverse Drug Reaction, Biverkan) och som tredje
och sista sorteringskriterium används Batch No, tillverkningssatsnummer, i stigande
ordning.
1.15 Av kalkylarket framgår att det finns 4 999 batcher. 187 152 anmälningar av biverkan
har framkommit, 3 262 dödsfall, 4 429 fall av invaliditet, 3 912 fall av livshotande
sjukdom.
1.16
4 999
NUMBERS
1.17 Låt oss titta på antalet dödsfall. Det är det utfall som är svårast att förvanska, det är
antingen har man dött eller så lever man, det är ingen bedömning av svårighetsgrad som
kan få statistiken att bli skev. Det stora problemet är underrapportering. Om vi ser på det
svenska biverkningsregistret som förs av Läkemedelsverket. Där har omkring 92 000
biverkningar varav anmälts til Läkemedelsverket
1.18 Därför har vi gått igenom alla batcher med dödsfall och det är 791 av 4 999 batcher
som har redovisat dödsfall, 16 %. 84 % har inte redovisat några dödsfall. Denna skillnad
mellan batcher talar för att batcherna kan innehålla icke i innehållsförteckningen
redovisat material.
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 5/13
BATCH ADRs DEATHS
DISABILITIE
S
LIFE
THREATENI
NG
ILLNESSES
CUMULATIVE
DEATHS PER
ROW
187 152 3 262 4 429 3 912 3 262
1.19 Denna skillnad i biverkningsfrekvens mellan olika batcher tyder på att
innehållet i injektionsvätskan varierar över tid och batch och att det medicinska
preparatet därmed åtminstone tidvis inte uppfyller den innehållsförteckning som
Läkemedelverket publicerat som sitt eget även om det står EMA på handlingen..
1.20 Här nedan följer Pfizer Batch Pattern in Sweden, källa 5
1.21 Denna graf är sammanställd från data från Folkhälsomyndighetens data
1.22 In this report, submitted by independent researchers in Sweden, it
appears that when new lots are released MONTHLY, they are of varying
toxicities, and these toxicities decline alphabetically, for each month. The
same pattern is repeated each month.
The author describes these results as "devastating", and says that they
indicate dosage testing on a monthly basis in Sweden, with a monthly
report of results being submitted to pharma
Report on Batches for Sweden
1.23 Det verkar som om de batcher som släpps månadsvis minskar antalet biverkningar
över tid och även att de senare batcherna alltsedan slutet av oktober ligger klart lägre,
mindre än 300 biverkningar per batch medan sista batchen i mars hade drygt 800
biverkningar. Första batchen i april hade över 1 800 biverkningar, sista batchen i mars
hade 1 200 biverkningar.
Batcherna från maj 2021, den första hade 2 500 biverkningar medan den fjärde batchen
hade bara omkring 100 biverkningar. Detta är den största skillnaden mellan batcher med
samma sista förbrukningsdag under en månad.
1.24 Dessa stora skillnader i biverkningar mellan satser talar för att innehållet
varierar i flaskorna vilket synes innebära alltför stor variation för att inte
misstänka att läkemedelsflaskorna innehåller annat än som står i
innehållsförteckningen och därmed måste betraktas som förfalskningar av det
medicinska preparat som är tillfälligt godkänt med restriktioner.
1.25 Vi har också hämtat information från https://howbad.info/pfizer.html rörande Pfizers
medicinska preparat. Vi har kopierat data och sedan sorterat i fallande ordning antalet
5 https://howbad.info/sweden.html
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 6/13
dödsfall per batch. Härefter har inom varje dödsfallsvärde sorterat ADV i fallande
ordning och sedan som tredje urvalskriterium Batchnummer i stigande ordning.
1.26 Här framgår att det fanns 4 999 batcher och 1,8 % av batcherna hade mellan 5 och 90
dödsfall, 78 % av alla dödsfall. 16 % av alla batcher hade minst ett dödsfall och upp till
90 dödsfall i en batch. Övriga 4 208 batcher saknar dödsfall.
1.27 Detta innebär att batcherna har olika innehåll vilket då talar för att
innehållsförteckningen inte stämmer.
1.28 Slutsatsen blir otvistigt att Comirnaty synes vara förfalskat.
1.29 Läkemedelsverket har ansvaret för kontroll av läkemedel, se Läkemedelsverkets
Marknadskontrollplan 2018 6
1.30 Eftersom Läkemedelsverket vägrar att analysera innehållet i Comirnaty så verkar de
själva veta att Comirnaty synes vara förfalskat
1.31 Det är alltså ett av Läkemedelsverket erkänt sakförhållande att
Comirnaty innehåller främmande material och att Comirnaty är ett
förfalskat läkemedel som utan yttarligare bevisning ska ligga till grund för
myndighets beslut.
1.32 Läkemedelsverket misstänks för skyddande av brottsling då man synes
underlåta att utreda misstankar om läkemedelsförfalskning i strid med
Läkemedelslagen och Läkemedelsverkets egen tillsyn. Läkemedelsverket
undandrar därmed missankarna om läkemedelsförfalskning från
allmänheten vilket strider mot BrB 23 kapitlet
2 Det så kallade spikprotein<et från SARS-CoV-2 kan påverka immunförsvaret genom att
förstöra de DNA-reparationsmekanismer som finns 7
. Detta innebär att de DNA-skador som
alltid uppstår i celler normalt repareras med hjälp av olika reparationsenzymer som finns i
cellkärnana där DNA finns i cellen.
Det har visats vid Karolinska Institutet och vid Umeå Universitet att det kan bli skador på
antikroppsproducerande B-cellers DNA-reparationer så att dessa celler inte kan producera
antikroppar längre på grund av att DNA hade skadats 8
. Detta ger en trolig förklaring till att
antikroppssvaret efter injektioner med Comirnaty minskar kraftigt så att det bara är 20 % av
antikropparna som finns kvar ett halvår efter två injektioner med Comirnaty. Efter en
virusinfektion har man vanligtvis antikroppar mot alla 27 proteinerna som finns i SARSCoV-2. Efter injektion med Comirnaty får man bara antikroppar mot ett protein,
spikproteinet, men inte mot alla de andra 26 proteinerna.
6 Läkemedelsverkets Marknadskontrollplan 2018 Godkända läkemedel,
Läkemedelsverket, 2017-12-14, Dnr 1.1.2-2017-078508
https://www.lakemedelsverket.se/4ae122/globalassets/dokument/publikationer/
marknadskontrollprogram/marknadskontrollplan-2018-godkanda-lakemedel.pdf
7 SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro
Hui Jiang and Ya-Fang Mei Viruses 2021, 13(10), 2056; https://doi.org/10.3390/v13102056
8 Hui Jiang 1,2,* and Ya-Fang Mei SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J
Recombination In Vitro
https://doi.org/10.3390/v13102056
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 7/13
2.1 Sedan har det kommit en del information från både Folkhälsomyndigheten
och amerikanska VAERS att vissa batcher av medicinska preparat med modRNA har en
kraftig överdödlighet, se bilder nedan.
om utgår från bl.a. fastställande domar inom EU, 2 st som bevisar att , citat
Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett
rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i
karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom,
konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är
ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.
En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att
regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit
lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152
dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.
3 PCR test bedrägeriet är ett planerat, grovt uppsåtligt och överlagt gigantiskt bedrägeri
med enorma ekonomiska konsekvenser.
3.1 De så kallade rtRT-PCR-testerna (real time Reverse Transcriptase-Polymerase Chain
Reaction) påbjöds initialt av WHO att börja användasi februari 2020.
3.2 Detta test kan bara påvisa arvsmassa, genetiskt material, som RNA (ribonukleinsyra,
genetisk kod) men kan inte användas för att ställa diagnos vid sjukdom, kan inte
upptäcka infektiösa virus eller viruspartiklar. rtRT-PCR kan finna RNA på eller i en
människa likaväl som på ett dörrhandtag eller en ledstång. Infektiösa viruspartiklar blir
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 8/13
oskadliggjorda på bara några minuter då de torkar in sanbbt då de utsätts för uttorkande
luft precis som ett ytligt hudsår torkar på några minuter. Man måste betänka att virus
finns i aerosoler som är bara 0,005 till 1 tusendels mm stora 9
. SARS-CoV-2 virus är
omkring 60 miljondels mm stora. Den lilla mängden vatten som finns runt viruspartikeln
i en aerosol dunstar snabbt i den torra luften utanför människans andningsvägar varför
virus förmåga att infektera förstörs snabbt.
3.3 Folkhälsomyndigheten (FHM) 10 använder sig av den metod som WHO
rekommenderar (Corman et al). De skriver att ”Uppdatering av primrar har varit
nödvändig för att öka känsligheten. Om önskemål finns så delar Folkhälsomyndigheten
sekvenser för de senaste primrarna.”
3.4 Här medger FHM att man anväder en metod som allvarligt har kritiserats av
vetenskapare för att vara ovetenskaplig, se ”External peer review of the RTPCR test to
detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and
methodological level: consequences for false positive results.” 11
3.5 Här medger FHM att man har behövt öka känsligheten på testet genom att ändra på
sekvenserna för primrarna. Har man då ändrat på primrarna för att mäta annat än SARSCoV-2?
3.6 Samtliga laboratorier jag har kontaktat anger att det det används alldeles för höga
förstärkningscykler så att man då får fler falskt positiva rtRT-PCR-tester. Enligt
uppfinnaren av PCR-testet, Kary Mullis, hävdar att mer än 25 cykler ger ökande falskt
positiva tester vilket även WHO stödjer.
3.7 25 cykler ger upp till 16,7 miljoner kopior av varje SARS-CoV-2-molekyl som
plockas upp vid provtagning. Vid aktiv infektion fastnar tusentals viruspartiklar
innehållande enkelsträngat RNA och kan då med lätthet identifieras. Nu används upp till
50 cykler och då blir det 1,125*1015 kopior ellet 67 miljoner fler kopior än om 25 cykler
används. Det innebär att om det blir en felläsning före 25 cykler så blir den felläsningen
förstärkt lika mycket som om det hade varit ett korrekt läst prov från början. Det saknas
helt vetenskaplig anledning att använda mer än 25 cyklers förstärkning då det ger
upphov till alltför många falskt positiva tester. Det måste därför vara mycket misstänkt
uppsåtligt, överlagt och planerat bedrägeri av FHM för att till synes terrorisera vår
befolkning i strid med svensk lag, grundlag, EKMR, EURS.
3.8 FHM har också underlåtit att iaktta WHO:s upprepade varningar att om det blir
många falskt positiva tester när antalet positiva prover är lågt i förhållnde till samtliga
9 https://www.sis.se/produkter/provning-4361e6b5/analys-av-partikelstorlek-siktning/iso278912015/
10 Vilken metod har Folkhälsomyndigheten för att påvisa nukleinsyra av SARS-CoV-2?
11External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular
and methodological level: consequences for false positive results.
Pieter Borger(1), Bobby Rajesh Malhotra(2) , Michael Yeadon(3) , Clare Craig(4), Kevin McKernan(5) , Klaus
Steger(6) , Paul McSheehy(7) , Lidiya Angelova(8), Fabio Franchi(9), Thomas Binder(10), Henrik Ullrich(11) ,
Makoto Ohashi(12), Stefano Scoglio(13), Marjolein Doesburg-van Kleffens(14), Dorothea Gilbert(15), Rainer
Klement(16), Ruth Schruefer(17), Berber W. Pieksma(18), Jan Bonte(19), Bruno H. Dalle Carbonare(20), Kevin P.
Corbett(21), Ulrike Kämmerer(22)
https://cormandrostenreview.com/report/
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 9/13
prover tagna under samma tidsperiod. WHO:s direktiv ”WHO Information Notice for
Users 2020/05
Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for
detection of SARS-CoV-2” kan återfinnas enligt fotnoten 12. För en utförlig redogörelse
för den varning som WHO har utfärdat, se artikel Tester ogiltiga och restriktioner
grundlagsvidriga 13
.
3.9 I den senast nämnda skriften framkommer det att när andelen positiva rtRT-PCR-test
uppgår till 20 % är 31 % av de positiva testerna falskt positiva. Då andelen positiva
rtRT-PCR-tester är 5,5 % så blir 67 % av alla positiva rtRT-PCR-tester falskt
positiva!
3.10 Även om det inte vore fel på testerna beror dessa höga antalet falskt positiva på att
testerna är inte 100 % korrekta. I Sverige utför myndigheterna cirka 250 000 RT-PCRtester per vecka undertiden slutet av november 2021 till mitten av december 2021 5,4 %
positiva RT-PCR-tester [3]. WHO:s information pekar på det stora problemet med falskt
positiva tester vilket FHM synes underlåta att beakta.
Detta innebär att vi inte bara kan räkna med sensitivitet och specificitet för att kunna
beräkna hur många som är sant positiva i ett test. WHO påpekar med skärpa att man
måste beräkna ytterligare värden som Positivt Prediktivt Värde (PPV) [4] och Negativt
Prediktivt Värde (NPV) [5].
3.11 WHO kräver att Regeringen och FHM tar reda på hur många av dessa en kvarts
miljoner veckotester är falskt positiva och hur många som är falskt negativa tester.
Genom att beräkna PPV och NPV med hjälp av den publicerade sensitiviteten = 0,90 och
specificiteten = 0,98 [6] och den av Folkhälsomyndigheten (FHM) publicerade
procentandelen positiva RT-PCR-tester under vecka 48 får man en prevalens på 5,4 %.
Resultatet av PPV är således 0,339 vilket ger 66 % falskt positiva resultat [7] och NPV
är 0,932 vilket ger 7 % falskt negativa resultat.
3.12 Genom att använda den högsta tillgängliga andelen positiva tester i december 2020
och årsskiftet 2021-2022 på 20 % av de totala testerna får man fortfarande ett PPV på
0,692, vilket motsvarar 31 % falskt positiva tester.
3.13 De siffror som FHM anger för vecka 48 år 2021 innebär att av 13 805 rtRT-PCR
tester med positivt resultat var det 4 680 sant positiva medan dubbelt så många, 9 125
tester, var falskt positiva. Men ingen kan säga vilka individer av dessa 13 805 som
verkligen var positiva och vilka 9 125 personer som var falskt positiva..
3.14 Två tredjedelar är falskt positiva, de har testats positvt men har inte SARS-CoV-2
eller Covid-19. Allt beroende på att prevalensen i samhället är låg, det finns inte så
många personer som är infekterade och bär på smittan, 0,045 % av befolkningen eller
jag måste träffa 2 222 andra personer under en vecka för att ens riskera att bli smittad.
12 WHO Information Notice for Users 2020/05
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 Downloaded December
11, 2021
13 https://kostkunskap.blogg.se/2022/january/tester-ogiltiga-och-restriktioner-grundlagsvidriga.html
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 10/13
3.15 RtRT-PCR-testerna är ogiltiga på grund av att hovrätten i Lissabon fastställde den 28
november 2020 att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han
hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan
det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med
hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga.
Domslutet har blivit prejudikat för kommande rättegångar inom hela EU/EES inklusive
Sverige på grund av subsidiaritet.
3.16 En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021
fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20
januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17 000 dödsfall men måste nu
skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de
ovetenskapliga PCR-testerna.
3.17 Detta stämmer även med den undersökning som skett i Region Östergötland under
sensommaren 2020 där två chefsläkare gick igenom de 245 dödsfall som skett i Region
Östergötland under första halvåret 2020. Det visade sig att 37 personer (15 %) hade dött
utan koppling till SARS-CoV-2 utan hade dött av andra orsaker men felaktigt åsatts
diagnosen Covid-19. Ytterligare 175 personer hade dött av andra orsaker men hade ett
positivt rtRT-PCR-test. De hade alltså inte dött av Covid-19 utan med Covid-19.
3.18 Resterande 37 personer (15 %) hade dött av Covid-19 utan andra underliggande
sjukdomar.
SLUTSATS rtRT-PCR-tester
3.19 Slutsatsen är att RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är odugliga, ogiltiga och
därmed olagliga och kan inte användas för diagnostiska ändamål vilket
Läkemedelsverket på ett misstänkt planerat, uppsåtligt, överlagt sätt synes utgöra
grund för de begränsningar av den enskilde medborgarens rättigheter enligt svensk
grundlag, EU-rätten i form av EKMR och EURS samt EU-domstolarnas utslag
som inom tre månader ska subsidiärt följas av svenska domstolar. Vi erinrar att i
vår svenska grundlag står det uttryckligen att Grundlag går före lag.
3.20 Bedrägeriet synes vara orsak till stora kostnader för den svenska staten med
1 500 SEK per rtRT-PCRtest som mellan 2021-09-01 och 2021-12-31 kostat svenska
staten mer än 5 600 miljoner SEK.
4 Vi begär att chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren skyndsamt låter utreda
Läkemedelsverket som på ett misstänkt planerat, uppsåtligt, överlagt sätt synes bedra
det svenska folket med falska uppgifter som synes skrämma det svenska folket med
bedrägliga och skrämmande uppgifter som synes överstiga gränsen till terror.
Antalet dödsfall med Covid-19 uppgick till endast 882 av sammanlagt 5 880 avlidna under
den första InfluensaLika Infektionssäsongen (ILI) 2019-09-01--2020-08-31 för Covid-19.
Totalantalet avlidna under första ILI uppgick till 85 946 eller 3 109 personer färre än
femsäsongårs medelvärde sedan 2015-09-01 medan det var 91 923 eller 2 878 personer fler
under ILI-säsong nummer 2 som avlidit. Antalet avlidna med Covid-19 uppgick till 8 842
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 11/13
och om resultaten av Region Östergötland används så var det 1 326 personer som avlidit av
Covid-19 .
4.1 Sammanfattningsvis så går det i dödsstatistiken från FHM och SCB inte att
urskilja något som helst tecken på en pandemi, snarare att det har varit milda fem
ILI-säsonger under tiden 2016-2021. Detta innebär att Läkemedelsverket som har
att godkänna och övervaka både läkemedel och medicinsk-tekniska produkter som
PCR-tester på ett misstänkt planerat, uppsåtligt, överlagt sätt synes bedra det
svenska folket med falska uppgifter som synes skrämma det svenska folket med
bedrägliga och skrämmande uppgifter som synes överstiga gränsen till terror
4.2 Det är myndigheten, i detta fall Läkemedelsverket, som alltid har bevisbördan
enligt EU-rätten (överordnad svensk lag enligt den svenska regeringsformen).
Myndigheten har att på ett rättssäkert och lagligt sätt motbevisa den enskildes
bevis i enlighet med EU-rätten. Att motbevisa att lag inte gäller torde vara omöjligt
i ett rättssäkert rättssystem.
Åklagarmyndigheten och Läkemedelsverket har att förhålla sig till att
den enskilde har rätt till dess myndighet, i detta fall RD, har på ett
rättssäkert, opartiskt och sakligt sätt motbevisat den enskildes
lagstödda uppgifter.
Myndighet har att i enlighet med FL (2017:900) 10, 25, 30, 31, delge förslag till
beslut innan beslut fattas fattas
4.3 Vi begär att Åklagarmyndigheten i detta fall från Läkemedelsverket,
Folkhälsomyndigheten och de 21 regionerna begära ut flertal doser av olika
batcher av det medicinska preparatet Comirnaty för att låta lämpligt oberoende
laboratorium med expertis inom både virologi/molekylärbiologi och materialteknik
rörande grafen och grafenoxid för att kunna fastställa modRNA både mängd per
dos, kod och storlek med storleksfördelning av modRNA-fragmenten, mängd
grafen/grafenoxid med storleksfördelning samt att kontrollera övriga hjälpämnen
samt om det kan finnas andra oredovisade ingredienser. Kontakta oss gärna om det
behövs mer förslag till analyser.
Östervåla 2022-01-18
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d.överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Virolog, arbetat 8 år med mässlingsvirus vid Virologiska Institutionen, Karolinska Institutet
Molekylärbiolog, arbetat med HIVs höljprotein 1988-9 vid Department of Microbiology, State
University of New York at Buffalo, NY, USA
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 12/13
REFERENSER
https://principia-scientific.com/christian-drosten-the-fraud-behind-covid-19-pcr-testing/
https://robynchuter.substack.com/p/lies-damned-lies-and-atagi-statements-67c
https://odysee.com/@NoFriendRequests:5/Joe-Rogan-Peter-McCullough:c
Dr. Robert Malone är en av upphovsmännen till mRNA-teknologin bakom vaccinen. Malone
har gått ut som visselblåsare och varnar nu föräldrarna att vaccinera sina barn med
mRNAvaccinet. Videon har svensk undertext.
https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/
https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/
Författare till artikeln ovan är
Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se
Åklagaranmälan Läkemedelsverket 2022-01-18Björn Hammarskjöld 13/13

Rating: 
0
No votes yet