Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Västerorts åklagarkammare

Chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors

erika.lejnefors@aklagare.se

Direkt telefon nr 010-562 70 91
Registrator
registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se Telefon 010-562 57 50

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till voulf56@gmail.com och därtill till r.fuellmich@fuellmich.com , kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

Noteras särskilt
Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning
är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan.

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden

och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

2021-12-27

sida 1 av 48

Inledning

ANMÄLAN AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN för som synes synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.

Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors som har på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors utsedd handläggare.

1.

Brottsmisstankar

Grovt uppsåtligt planerat och överlagt Bedrägeri utifrån och med ekonomiska incitament, grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot liv och hälsa utifrån och med ekonomiska incitament m.m. se Brottsbalken https://lagen.nu/1962%3A700

PCR test bedrägeriet planerat grovt uppsåtligt gigantiskt bedrägeri med enorma ekonomiska incitament bl.a. då. för att grunda och borga väg för de sk ”vaccinerna”.

Alltså ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Det grovt uppsåtliga planerade utifrån enorma ekonomiska incitament

” ̈VACCINERNA”/ BIOVAPEN bedrägeriet.

De sk ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin, dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen är injektioner som är toxisk genterapi och ett gigantiskt globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till 2023.

  • -  Alltså där de manipulerade, barn och vuxna, grovt bedrägligt och uppsåtligt utifrån ekonomiska incitament har blivit manipulerade och bedragna, alltså där de bedragna och manipulerade ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta gigantiska medicinska läkemedelsexperiment.

  • -  Alltså där de ”vaccinerade” har undanhållits opartisk, saklig och objektiv (se svensk grundlag Regeringsformen bl.a. RF 1:9) information, upplysning och vägledning om riskerna i detta MEDICINSKA EXPERIMENT, se i den delen bl.a. Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen (svensk lag) och Patientlag 3 och 4 kap om informerat samtycke.

Dvs. undanhållit om

- att de ”vaccinerade” i detta gigantiska globala och nationella medicinska experiment kan skadas allvarligt och till och med dö i detta gigantiska medicinska globala och nationella livsfarliga MEDICINSKA EXPERIMENT med dessa sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin.

- Och där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta gigantiska medicinska experiment, som avslutas tidigast år 2023, vilket undanhållits avsiktligt och grovt uppsåtligt planerat av Sveriges alla 21 Regioner och FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

De sk ”vaccinerna”/ biovapnen som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar i skolmedicinsk global och nationell yrkesverksamhet, ”vaccinerna”/biovapnen som marknadsförts och lurats på vuxna och barn.

- Alltså vuxna och barn som förmodligen aldrig emottagit dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen om dessa säkerställts vad bl.a. svensk lag ger vid handen och ska åtföljas av alla Sveriges 21 Regioner, men så inte gjorts.

Sveriges regering har som synes tecknat avtal med Sveriges Kommuner och Regioner om enorma ekonomiska incitament som erhålles av Sveriges alla 21 Regioner om dessa uppfyller de mål i avtalet uppsatta uppfylles.

  • -  Alltså om målen uppfylles utgår enorma ekonomiska incitament till Sveriges alla 21 Regioner i detta värsta och största bedrägerit/MEDICINSKA EXPERIMENT i svensk historia, som de sk ”vaccinerna”/biovapnen i detta bedrägliga gigantiska medicinska experiment som de sk ”vaccinerna” uppenbart är.

  • -  Alltså eftersom de sk ”vaccinerna” marknadsförts och erbjudits som vanliga vaccin till nationen Sveriges FOLK & BARN.

  • -  Alltså att snabbt och effektivt manipuleras bedrägligt och grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament nationen Sveriges FOLK & BARN (befolkningen), vuxna som barn,

  • -  att ”vaccinerna” sig med dessa ”vaccinerna”/ biovapnen, som bevisligen generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten.

Att det är ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT, globalt som nationellt, på vuxna och barn har planerats avsiktligt grovt uppsåtligt utifrån ekonomiska incitament och avsiktligt/uppsåtligt undanhållits av den självstyrande Regionen, och som av den självstyrande Regionen har marknadsförts till befolkningen, vuxna som barn, som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen inte är.

Ytterligare flera synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken i Sveriges lag, vilket uppenbart åklagaren mycket väl ska känna, finnes och i dessa delar gälla uppenbart ex officio principen.

Därtill som synes grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot mänskligheten med/utifrån ekonomiska incitament se

https://lagen.nu/2014:406 https://lagen.nu/prop/2013/14:146

NOTERAS SÄRSKILT

Folkhälsomyndigheten är uppenbart involverad i detsamma som Sveriges alla 21 Regioner säkerställt nämligen som synes KRIMINELL VERKSAMHET.

Alltså där det planerat och uppsåtligt grovt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament manipulerat BEDRÄGLIGT nationen Sveriges FOLK & BARN till

- att ta de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin.

Alltså som om nationen Sveriges FOLK & BARN erhållit korrekt opartisk, saklig och objektiv information och upplysning, vilket som synes bevisligen undanhållits avsiktligt och planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament, om

  • -  att dessa sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, vilket det bevisligen är, därmed inte vanliga vaccin, bevisligen är det så, tills motsatsen är bevisat och ställt bortom allt rimligt tvivel av anmälda FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN. Alltså

  • -  att de sk ”vaccinerna” är inte vanliga vaccin, och

  • -  att de som emottager dessa sk ”vaccinerna”, alltså de ”vaccinerade” är försöksråttorna i ett gigantiskt internationellt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT, som utifrån

  • -  att detta undanhållits mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN generellt och systematiskt av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och därtill uppenbart är ett planerat grovt uppsåtligt livsfarligt MEDICINSKT

EXPERIMENT utifrån enorma ekonomiska incitament därtill är ett gigantiskt planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament livsfarligt gigantiskt BEDRÄGERI mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

Detta strider uppenbart som synes mot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen, EKMR, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget (som är en EU-rättsakt/svensk lag och därmed överstående all svensk lag, se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10) och svensk grundlag Regeringsformen och därtill uppenbart mot bl.a. Patientlag och däri bl.a. 3 och 4 kap.

Ytterligare mera information och upplysning

Se den inlaga som 6 december 2021 ingetts till ICC i Haag, alltså International Criminal Court / Internationella brottmålsdomstolen, som bifogas denna åklagaranmälan mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, se bifogade pdf filen ICC complaint 6 dec 2021

Du kan också läsa den via denna länk

https://www.medicdebate.org/files/icc-complaint-7%20%281%29_0.pdf

Eller ladda ner den via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2715fb79db63149495e8c4329445d4d3ed1

Uppenbart är att denna inlaga till ICC delger åklagaren om ytterligare mera fakta och bevis som kan användas till fördel för nationen Sveriges FOLK & BARN i åklagare anmälan mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.

Alltså FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN som uppenbart synes bevisligen inte säkerställt fullständig rättssäkerhet utifrån svensk grundlag Regeringsformen, bl.a. då

- att FOLKHÄLSOMYNDIHETEN ska vara fullständigt opartisk, saklig och objektiv i deras uppdrag för deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges FOLK & BARN.

Se därtill den mycket viktiga bifogade pdf filen av världskände opartiske, saklige och objektive synnerligen högst TROVÄRDIGE spetsspecialist sakkunnige dr David E Martin, läs den bifogade pdf filen The Criminal Conspiracy of Coronavirus

Noteras särskilt att Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting) uppenbart går hand i hand med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen.

Alltså tills motsatsen är bevisad är varken Folkhälsomyndigheten eller Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting) opartiska, sakliga eller objektiva, således i strid emot svensk grundlag Regeringsformen bedriver dessa makt- och myndighetsmissbrukare fullständigt skattefinansierad verksamhet mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

Alltså som synes är stöld av skattemedel och därtill utgör denna verksamhet ett enormt HOT mot nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet och därtill som synes få effekten av Brott Mot Mänskligheten, Folkmord, Tortyr, Terror med mera synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken.

Spetspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva synnerligen högst TROVÄRDIGA och världskända delger om verkligheten och sanningen, som uppenbart Folkhälsomyndigheten äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

Åklagaren förstår mer och bättre efter att tagit del av dessa redovisade fakta från numera världskända sådana människovänliga omnämnda som värnar fakta och bevis.

Se följande bästa åklagare, alltså utifrån

- att Covid bedrägeriet/ PCR bedrägeriet uppenbart bevisligen är ett globalt och nationellt erkänt sakförhållande som Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner avsiktligt planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament undanhållit nation Sveriges FOLK & BARN; 

Rating: 
0
No votes yet