Brev till grundskolorna i Sverige. Angående aktuellt vårdläge

Swedish
10
Average: 10 (1 vote)

ÄMNE: NYA LARMRAPPORTER ANG. COVIDVACCINATION AV BARN ____________________________________________

TILL: REKTOR, BITRÄDANDE REKTOR, ANSVARIG FÖR ELEVHÄLSAN, SKOLSKÖTERSKA, SKOLLÄKARE, SKOLRÅDET/FÖRÄLDRARÅDET SAMT ANDRA BERÖRDA I SKOLANS ORGANISATION

SVAR TILL: skolkontakt@frihetochhalsa.se Hej!

Vi är en stor grupp föräldrar däribland läkare, jurister, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som är väl insatta i det vi nu kommer skriva om. Många av oss har suttit i föräldraråd, skolråd, föreningar och i åratal stöttat er rektorer, lärare, sköterskor, fritidsgårdar etc och värnat om barnens utbildning, kamratskap, hälsa.

Vårt syfte med mailet är att skydda våra barn och ungdomar och rädda deras hälsa och liv som vi nu menar är hotade! Den senaste tiden har så allvarlig information kommit fram att vi vill SLÅ LARM och KRÄVA ETT OMEDELBART STOPP av vaccinationer tills alla fakta är utredda! Vilket är vad SVENSK LAG kräver enligt våra jurister! Du som fått detta mail kan vara PERSONLIGT ANSVARIG!

Det finns inte heller något godkänt vaccin som man felaktigt påstår utan det är en klinisk prövning (experiment) som pågår för tex Pfizer fram till december 2023 (se Läkemedelsverket och EMA). För sådant krävs tillstånd av Etikprövningsmyndigheten och patienten skall informeras därefter vilket alltså inte sker.

Ett stort missförstånd som föreligger också i dialog med skolor är att man tror att man inte riskerar att personligen hamna i fängelse eller bli straffansvarig om man bara följer riktlinjerna från FHM, Regionvården och Regeringen. Men det är inte så lagen fungerar. Alla som är delaktiga i att marknadsföra, tillhandahålla lokal, förmedla falsk information, vaccinera, förberedelse av vaccination såsom inhämtning av samtycke kan bli ställda till svars inför domstol. Vi rekommenderar, för att skydda såväl er anställda som våra barn, att noga studera följande lagar och medicinska referenser.

Det går idag inte att följa eller hänvisa till Regionsjukvården, Regeringen eller FHM för det innebär i viktiga delar att vi bryter mot lagen och agerar oetiskt. Därför summerar vi nu:

LAGAR ATT FÖLJA

 • Rektorn enligt Skollagen (2010:800) ansvarar för verksamheten.

 • Skolan ska överhuvudtaget inte blanda sig i vaccinationer eller information då

  det hamnar utanför den kommunala kompetensen enligt 2 § 2 kap.

  Kommunallagen.

 • Vad gäller samtycke så är kravet enligt lagen att båda föräldrar måste

  samtycka och att ett barn under 18 år aldrig kan gå emot föräldrarnas samtycke vad gäller vaccination. Flera regioner bryter här mot lagen och vilseleder öppet. Det är extremt allvarligt. Att göra en komplett redogörelse här tar plats men lagen är klar. Om barnet vaccineras, trots vårdnadshavarnas uttryckligen påtalat att barnet inte ska vaccineras, så gör sig vårdpersonalen skyldiga till ett sådant påtvingat kroppsligt ingrepp som är förbjudet enligt 6 § 2 kap. Regeringsformen. Därtill brott mot grundlagen samt det är också misshandel enligt 5 § 3 kap. Brottsbalken. Redan att gå ut nu som tex Region Dalarna, kan anses vara ett brott. Straffbar förberedelse till misshandel i

enlighet med 11 § 3 kap. Brottsbalken. Det finns fler lagar att hänvisa till i

detta mycket allvarliga som sker.

 • Sjuksköterska och läkare har att beakta 2 $ 6 kap. Patientsäkerhetslagen "Den

  som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller

  hon fullgör sina arbetsuppgifter."

 • 1 och 2 §§ 6 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659) vilka reglerar att "Hälso-

  och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med

  vetenskap och beprövad erfarenhet."

 • 1 § 3 kap. Patientlagen att vårdpersonalen måste informera om "väsentliga

  risker för komplikationer och biverkningar", vilket vi ser att de inte gör i den

  utsträckning som det behövs.

 • Enligt 1 kap. 8 § patientlagen, när hälso- och sjukvård ges till barn, skall

  barnets bästa särskilt beaktas. Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter har blivit lag (SFS 2018:1197) i Sverige den 1 januari 2020. Artikel 3.1 fastslår: “Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”

 • Alla inblandade berörs av Nürnbergkoden i relation till medicinska experiment där det personliga ansvaret väger mycket tungt.

 • Vi vill också lyfta fram ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR som är mycket tydlig och vägledande.

 • Den 27 januari 2021 undertecknade Europarådet resolution 2361. Där påbjuds, i punkt 7.3, att alla 47 medlemsstaterna säkerställer att medborgarna informeras om att Covid 19-vaccinationer inte är obligatoriska och att ingen på något sätt är pressad att vaccinera sig, om personen inte själv vill göra det.

  Har barnen informerats om resolutionen?

  https://pace.coe.int/en/files/29004/html

MEDICINSKA FAKTA – Uppdaterad information

 • Inget godkänt vaccin finns. Regioner döljer sann information. Källa: Läkemedelsverket och EMA.

 • 24 st virologer, immunologer och läkare har gått samman och gjort en viktig belysande debattartikel kring vaccinering av barn och ungdomar. ”Vaccin från

  12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet” https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad- erfarenhet/

 • Alternativa behandlingsmetoder finns och elevhälsa och skolsköterska har ett ansvar enligt 1 § 3 kap. Patientlagen. Det innebär bl.a. att ge en allsidig information och objektivt upplysa om de risker för biverkningar som finns samt även informera om tillgängliga alternativ för att förebygga sjukdom. Tex visa på alla kända behandlingsformer t.ex. c19early.com

 • Dr Peter McCullough presenterar på en läkarkonferens i USA är så väl

  underbyggda och kan helt enkelt inte bortförklaras. Vaccinerna mot Cv19 är

  ineffektiva och osäkra och bör stoppas omedelbart för barn och alla.

  https://t.me/PeterMcCullough?fbclid=IwAR1BXyORduuNTSAD-VB-b7Y_FMhQX- SAhAEqV3kwd0ewofXxRJzZ3vTMas4 https://www.facebook.com/groups/869967650214758/posts/1008129386398583/

 • Upptäckta ej deklarerade beståndsdelar har detekterats av flera oberoende expertgrupper vilket enligt flera jurister gör ”vaccinerna” olagliga att sälja. Läkemedelsverket är informerade. Processer pågår. Vi uppmanar alla

  inblandade att själva kontrollera källor andra än FHM och regionerna.

  https://pathologie-konferenz.de/en/

 • Nya obduktioner visar klara samband mellan dödsorsak och vaccin. https://pathologie-konferenz.de/en/

 • Forskare på Pfizer framträder oroade över biverkningar för barn.
  https://twitter .com/FredricMorenius/status/1445284712222691329?s=19&fbclid=IwAR0f_o3PoWe nTaZhy5_tGI7gy7uKg4sIOxjaIhFNeEbQTafuQePmlr9KZgo

 • Hjärtproblem/Blodproppar/Död som bevisade allvarliga biverkningar även för

  unga: https://brandnewtube.com/watch/young-hearts-part-v-more-shocking-injuries-from-the- jab_SERsT6YanubzaIP.html
  Risk för sterilitet. Mensrubbningar rapporterade i tusentals fall: https://www.dn.se/sverige/tusentals-inrapporterade-mensrubbningar-efter-covidvaccin

  ”Pojkar mellan 12-15 år kan löpa sex gånger högre risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation av coronavaccin, än att bli allvarligt sjuk i covid-19, enligt en mindre, ännu inte granskad, studie från USA.”. Sannolikt kommer även Pfizers vaccin

  avbrytas för barn och ungdomar framöver.

  https://www.expressen.se/nyheter/hogre-risk-for-vaccinbiverkning-an-allvarlig-infektion-for- pojkar/
  Folkhälsomyndigheten pausar användningen av Modernas vaccin för alla som är 30 år eller yngre. https://sverigesradio.se/artikel/moderna-pausas-for-alla-fodda-1991-och-senare

 • Investigation: Deaths among Teenage Boys have increased by 63% in the UK since they started getting the Covid-19 Vaccine according to ONS data https://theexpose.uk/2021/10/04/teen-boy-deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid- vaccine/?fbclid=IwAR3AxzQOqWqm4Bs9mWTU25A4LYYOkjnTvvk6ODTPX_cvXqroq3j9azTUI4I

BLODANALYSER

Många läkare och forskare, blir chockade när de studerar blodet hos de vaccinerade.

Så här ska inte ett friskt blod se ut hävdar de.

https://rumble.com/vnbgal-never-before-seen-blood-doctor-reveals-horrific-findings-after-examining- vi.html?fbclid=IwAR0NpsNBR0E4rRl2yg3vfRJNtzBJYKZ8MbEgjyIzu-MDW3yd3eQVRH-Pd-g

https://theexpose.uk/2021/08/31/german-doctors-and-lawyers-assess-blood-smears-from-people-who- have-had-covid-injections-for-me-this-is-euthanasia-for-me-this-is-mass-murder-a-crime-on-a-grand- scale/

Dessa larm om vad som finns i blodet hos vaccinerade och i vaccinerna borgar för omedelbart stopp.
Dr. Robert Young och hans team, bekräftar vad de spanska La Quinta Columna-forskarna fann -giftigt nanometalliskt innehåll med cytotoxiskt och genotoxiska effekter samt en identifierad parasit.

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron- microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19- vaccines?utm_campaign=cdc17989-352e-4afb-a3b8- 6a5e77bb8738&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=604a5667- accb-40a9-8a2e-e3107ce4ea79

Dr. Erik Enby beskriver Pfizervaccinets innehåll som

mikrobiologisk växt med levande mikrober.

https://vimeo.com/589285173?fbclid=IwAR16Qv214_DYGt8pd- WRiluz0qNAztRaM3IOkANHcpC_qlDjc9FCZ-elUL0

Flera läkare visar att Covid -vaccination orsakar omedelbar koagulation på

mikroskopisk nivå. Påverkan i en persons blod är allvarligast efter den andra

injektionen.

https://theexpose.uk/2021/08/31/german-doctors-and-lawyers-assess-blood-smears-from-people-who- have-had-covid-injections-for-me-this-is-euthanasia-for-me-this-is-mass-murder-a-crime-on-a-grand-scale/

FRIHET OCH HÄLSA arbetar med läkare och forskare för ny aktuell sammanställning med referenser i löpande men uppmanar alla att baserat på sitt faktiska personliga ansvar själva söka oberoende saklig och vetenskaplig information förutom vad som kommer från FHM och regionerna vilka inte är pålitliga källor.

Ytterligare en mycket suspekt dimension som kan förklara varför man med brådska, missledande information och oaktsamhet rullar ut dessa experiment-vaccinationer är ekonomiska ersättningar som närmast kan liknas vid mutor.
Staten kommer ersätta regionerna med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet uppgår till 275 kronor per administrerad dos vaccin. Därtill särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination. Extra ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till tidpunkter för leverans till den enskilda regionen.

https://skr .se/download/18.71b542201784abfbf7ab907/1616494159150/Overenskommelse_om- genomforande_av_vaccinering_mot_covid- 19_2021_SKR.pdf?fbclid=IwAR1T4KEUmRmdxDpGz_2GvVeM8w2TYdvAycbZeHstBAtS-zDrI1sMfAstJ8s

SLUTSATS:

På kort sikt måste ALLA Covid-19 vaccinationer av barn och ungdomar OMGÅENDE stoppas och skjutas på framtiden. Paus tills dess sanna och vetenskapligt grundade fakta presenterats och debatterats öppet där olika uppfattningar utan censur ställs mot varandra. Fokus på sakfrågan och barnens säkerhet!

Skolan skall vara en plats där man främjar elevernas trygghet och lärande. Att vaccinering av barn skulle vara ett argument för att förhindra smittspridning för att kunna behålla skolan öppen är ett argument som inte kan underbyggas eller har vetenskapligt stöd. De som tar vaccin kan bära på smitta och kan smitta andra, likväl

de som inte tar covid-19 vaccin. Barn och ungdomar löper extremt liten risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 och många har redan genomgått naturlig infektion och har därför starkare skydd utan vaccin.

Vi ser fram emot att få kontakt med dig inom skolan som söker samarbete med oss. Det går bra att vara anonym och vi hoppas snart vi ska kunna presentera lokala representanter i denna nya form av folkrörelse för allas bästa. Anmäl dig gärna via vårt kontaktformulär om du är intresserad eller skriv bara mail till oss på skolkontakt@frihetochhalsa.se. Vi kommer svara alla i mån av tid. Just nu har vi dock en fördröjning i svarstid.

Vi hoppas att ni genom denna viktiga information förstår att ni inte kan medverka i en vaccinationsprocess och att ni väljer att söka kontakt med oss för att hitta de bästa formerna för samverkan. Förslagsvis informationsmöten till alla berörda familjer och ungdomar. I enlighet med vad lagen föreskriver.

Ni är alltså mer än välkomna att skriva till oss och vi ser fram emot klok och konstruktiv samverkan mellan föräldrar och skola i denna landsomfattande samverkan som Frihet och Hälsa nu söker.
Vi är här för att hitta lösningar.

Med vänliga hälsningar Frihet & Hälsa

www.frihetochhalsa.se skolkontakt@frihetochhalsa.se

Bilagor

1. Exempel på samtyckesblanketter där föräldrar känner sig lurade.
2. Finner du en mer fördjupad och omfattande information med referenser och förklaringar och resonemang. Lite mer information även om oss och vår vision.

BILAGA 1 SAMTYCKESBLANKETT

BILAGA 2 MED FÖRDJUPAD INFORMATION

Mer om FRIHET OCH HÄLSA:

Vår organisation FRIHET OCH HÄLSA kommer framöver kunna erbjuda SKOLSTÖD i olika former till alla skolor, där vi tillsammans värnar om barnens säkerhet och ett evidensbaserat lärande och samverkan. SKOLTV och VETENSKAPLIG KUNSKAPSKANAL/DATABAS ligger i planeringen. En bro ska byggas mellan yrkesskickliga, ärliga och duktiga forskare och andra yrkesgrupper och skolan. Kreativitet och vetenskap och elevernas, familjernas samt lärarnas välmående är en av våra hörnstenar.

Vi är i en konstitutionerande process för att hitta rätt demokratiska former innan vi kan presentera grupper och representanter utåt. Så länge bidrar vi med viktig information, lagreferenser och medicinska fakta, för att hjälpa er och för att skydda våra barn och följa svensk samt internationell lagstiftning.

Aldrig förut har detta samarbete varit viktigare än nu när det är uppenbart att informationen är missledande och direkt riskabel från politiker, FHM samt regionvården. Vi måste samarbeta vi som är nära barnen och däri har ett stort personligt ansvar i vårt arbete.

Vi i Frihet och Hälsa har lagt ner hela vår själ i detta arbete för att ge er stöd, inte hot som en del journalister förvrängt vårt arbete till, utan STÖD för att ni ska kunna fortsätta utföra ett gott arbete utifrån sunda värderingar.

- BARNENS trygghet, säkerhet och hälsa - FNs barnkonvention
- Svensk grundlag mfl lagar

Här kommer några av de saker som vi går igenom nedan:

 • Varför vi ej kan lita på vår regering och våra myndigheter kring vaccinet

 • Varför barn och ungdomar ej har behov av att vaccinera sig för covid. Länk till

  Expressen visar att covid inte är farligare än säsongsinfluensan för barn.

 • Effekten av vaccinen är sämre än vad som kommit fram, med kortvarig

  immunitet och dåligt skydd mot mutationer. Härav krävs nya doser

  kontinuerligt.

 • Riskerna är större för barn & ungdomar av vaccinet än av att drabbas allvarligt

  av Covid. De är större än vad som kommit fram, dels pga ny typ av experimentvaccin, som aldrig tidigare använts mot människor. Tex så visar statistiken att det är 15-20 ggr fler inrapporterade biverkningar än av svininfluensavaccinet, varav många dödsfall (även barn inrapporterade).

 • Varför det finns en risk att en del personer inblandade i vaccineringen kan bli anmälda av tex föräldrar och tvingas betala skadestånd och ev. andra straff.

En sammanfattning av det som redogörs nedan är att barnens hälsa riskeras i onödan av massvaccineringen med en helt ny typ av genbaserade vaccin med villkorat försäljningsgodkännande fram till 2023 (klinisk studie), och mkt talar för att det är ekonomiska intressen som ligger bakom, snarare än en folkhälsoavvägning utifrån behov, effekt, och risker. Nedan finns bland annat en sammanställning utifrån behov, effekt och risker, för att hjälpa er att göra ett rationellt och vetenskapligt grundat beslut, snarare än ett beslut baserat på press och känslomässiga argument. Även om skolan väljer att inte vaccinera, så är det klart inget som hindrar föräldrarna att vaccinera sina barn på egen hand.

Vi har nedan redogjort för de viktigaste frågeställningarna i detta, med länkar för att fördjupa dig.

1. Kanmanlitapåattdetärfolkhälsan(ochinteekonomiskaintressen) som är nr 1 i denna press att vaccinera även barn och ungdomar? Kan man lita på våra myndigheter och regeringen i detta?

Ibland är det bäst att gå till historien för att lära sig om nutiden, samt för att inte historien ska återupprepas. I den förra pandemin, Svininfluensan 2009, så massvaccinerades en stor del av befolkningen, och många barn fick narkolepsi. Efter massvaccineringen så granskade media hela kampanjen. Många ångrade i efterhand att de vaccinerade sig, men då var det redan försent.

-SVD fick tag på läckta mail mellan Johan Carlsson och Anders Tegnell, angående varför man ska massvaccinera befolkningen. Här kommer ett utdrag:

"Anders Tegnell skriver att departementet är tydligt med att "politiskt finns här ingen återvändo".

Klockan 8.29 morgonen därpå svarar Johan Carlson: "Håller med. Jag tror att smittskyddsläkarna måste inse att detta är affärer och politik snarare än sjukvård. Visst ligger det en hel del i dessa påståenden men den typ av rörelsefrihet som efterfrågas finns ju inte."

Läs artikeln här:

https://www.svd.se/svd-granskar-sveriges-vaccinering-mot-svininfluensan

-Nästa artikel handlar om Lars Olof Kalling, internationellt erkänd expert vid epidemier, vacciner och folkhälsoarbete och med en bakgrund inom både WHO (Världshälsoorganisationen) och FN, samt som mångårig chef för Smittskyddsinstitutet, är i dag fyllda 86.

"..Hans uppfattning av vad som hände är att ett lindrigt utbrott av ett nytt virus som fick namnet svininfluensa dök upp i Mexico i april 2009 och att denna händelse felaktigt blåstes upp till en farlig pandemi som krävde massvaccineringar över hela världen."

"Bakom överdrifterna stod framför allt WHO och i Sverige samtliga ansvariga: regeringen, myndigheter som socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet och SKL - Sveriges Kommuner och Landsting."

"Den bakomliggande pådrivande kraften var de kommersiella avtal som Sverige och flera andra länder slutit med vaccinföretagen om att köpa enorma mängder pandemivaccin den dag WHO förklarade att svininfluensan var en pandemi, dvs spridd i hela världen. Det beslutet fattades också osedvanligt snabbt av WHO och vaccin för miljarder började köpas in. Kritiken har varit hård mot att WHO agerade så brådskande och ansågs vara kommersiellt påverkade. Lars-Olof Kallings håller med."

https://www.svd.se/superepidemilogen-om-massvaccineringen-mest-upprord-ar-jag-over-att-ingen-tagit- ansvar

-Här visas att Bill Gates via Billand Melinda Gates Foundation, och GAVI, som är en annan organisation, är den största finansiären av WHO efter USA och England. Han är även delägare i Pfizer/biontech, Moderna och Curavac. https://www.who.int/about/funding/contributors

Slutsats:

Artiklarna visar tydligt att såväl WHO, som regeringar och myndigheter anpassade sig efter vaccinbranschen. Sannolikheten att samma sak sker igen är mycket hög och många signaler tyder på detta.

1. Behov, effekt, risker

2.1 Behov? Har barn behov av vaccin?

-Expressen har gjort en genomgång av Socialstyrelsens register kring dödlighet för barn av Covid, och här framgår det att covid inte är farligare än säsongsinfluensan för barn. Detta betyder klart att om man nu ska vaccinera barn för covid, så borde man vaccinera dem årligen för säsongsinfluensan

också.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/corona-inte-dodligare-for-barn-an-influensa/

"Med stor sannolikhet kan barn med det nya coronaviruset smitta andra, men mycket talar för att de är mindre smittsamma än vuxna och att de inte driver covid-19- pandemin. Skolor och förskolor som hålls öppna torde inte påverka dödligheten hos äldre. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som gått igenom 47 relevanta publikationer av covid-19 hos barn."

https://www.forskning.se/2020/05/20/inte-troligt-att-barn-driver-covid-19-pandemin/

-Här kommer citat från Docenten och Medicinetikern Mats Johansson i en artikel 14 september i år,

"För då har vi kommit till nästa princip som säger att all sjukvård ska vara till för din egen skull, inte någon annans.

– Här tycker jag att det är ganska uppenbart att den bakomliggande argumentationen är att barn som grupp bör vaccinera sig för att minska samhällssmittan, inte primärt för deras egen skull, säger Mats Johansson."

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/docent-etiska-problem-med-vaccinpass/ar- AAOptns?ocid=msedgntp

2.2 Effekt? Är vaccinet effektivt och väl fungerande?

-Angående effekt av vaccin jämfört med naturlig smitta. Här visas att det är 6-13

gånger högre risk att bli smittad, och 8 gånger högre risk att hamna på sjukhus, om

man blir sjuk som vaccinerad, jämfört med om man redan haft covid. Detta visar att

vaccinet inte skyddar bra alls jämfört med att gå igenom smittan. De skyddar inte mot

att bli smittad och att smitta andra.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/studie-smitta-gav-battre-skydd-mot-delta-an-vaccin/

-Immuniteten är kortvarig av vaccin, och därför samt pga nya mutationer som

vaccinen ej klarar av, så behövs nya doser kontinuerligt. Naturlig smitta däremot ger

en bredare immunitet, som klarar mutationer bättre.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskaren-kan-behova-fyra-till-fem-vaccindoser

Naturlig smitta ger sannolikt livslång immunitet, och är därför enda vägen till att bli av

med pandemin.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/covid-19-ger-immunitet-%C3%A4nda-in-i-m%C3%A4rgen-1.48152129

 

2.3 Risker? Vilka risker finns för barn (och vuxna)

-Dessa vaccin fungerar inte som andra vaccin, det är en helt ny metod, som aldrig tidigare i världshistorien använts på människor. I vanliga vaccin så injiceras en del av viruset i kroppen, så kroppen bildar antikroppar. Så fungerar inte dessa. De är genbaserade vaccin, som alltså innehåller mRNAa. De är hastigt framtagna, och det finns därför inga långtidsstudier. Ingen vet därför de långvariga effekterna, tex hur

mRNAmrna-sekvensen påverkar vår kropp och våra gener.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid- 19/vacciner-och-coronaviruset/vanliga-fragor-om-mrna-vaccin

-Vaccinen, dvs Pfizer och Modernas, de som används i Sverige har i EU endast fått ett villkorat försäljningsgodkännande. Det är alltså en klinisk studie som pågår, som avslutas 2023. Att barn med hela livet framför sig, ska delta i denna är enligt oss högst oetiskt. Här finns ett utdrag från EMA, dvs Europas läkemedelsverket (what information is still awaited..). Observera att EU:s lag står över Sveriges lag.

"As Comirnaty received a conditional marketing authorisation, the company that markets Comirnaty will continue to provide results from the main trial, which is ongoing for 2 years. This trial and additional studies will provide information on how long protection lasts, how well the vaccine prevents severe COVID-19, how well it protects immunocompromised people, pregnant women, and whether it prevents asymptomatic cases.

In addition, independent studies of COVID-19 vaccines coordinated by EU authorities

will also give more information on the vaccine's long-term safety and benefit in the

general population."

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

-Att vaccinera sig kan göra en mer sårbar för mutationer, än om man inte vaccinerat

sig och istället genomgår smittan. Ann Cathrin Engwall är doktor i molekylär cellbiologi

och skrev den här artikeln inför svininfluensavaccineringen. Hon fick också rätt, då vi

fick ett tuffare influensaår året efter, när svininfluensen muterat. Signaler från Israel

och många andra länder visar att vaccinerade klarar Deltamutationen sämre än

ovaccinerade. Eftersom delta dominerar i stora delar av världen, och fler mutationer

kommer, så är det mycket oroväckande.

https://www.svd.se/vaccin-kan-gora-mer-skada-an-nytta

-Antal inrapporterade biverkningar är högre än någonsin med dessa vaccin. Generellt brukar det vara ett stort mörkertal, eftersom många inte rapporterar in.

5,3 miljoner, alltså ca 60% av befolkningen vaccinerades för svininfluensan, och 4380 rapporter om biverkningar inkom, varav ca 440 barn och ungdomar fick Narkolepsi. Hittills för Covidvaccinet har ca 80% av befolkningen vaccinerat sig. Till och med 2021-10-06 har det totalt inkommit och registrerats 80 044 rapporter till läkemedelsverket, ungefär 18 gånger fler. .

Hittills för Covidvaccinet har 80% av befolkningen vaccinerat sig med 2 doser.
Till och med 2021-10-06 har det totalt inkommit och registrerats 80 044 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige. Exempel på allvarliga biverkningar är hjärnblödning, hjärtmuskelinflammation (hos ungdomar) mfl. Hittills är det mer än 300 som har dött.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/risker-med-vaccin/svininfluensan- pandemrix-och-narkolepsi#hmainbody3

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar--- coronavacciner#hmainbody1

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och- visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/

Många läkare är kritiska till att vaccinera barn, och här är en artikel där Björn Hammarsköld, assisterande professor i pediatrik, går igenom det juridiska, och det tillfälliga godkännandet, den kliniska studien som pågår.

https://www.epochtimes.se/Vaccination-av-unga-paborjas---lakare-kritiska

I den här artikeln från 13 sept 2021, så visas tydligt att riskerna med vaccin är

mycket större för barn och ungdomar. "Pojkar mellan 12-15 år kan löpa sex gånger

högre risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation av coronavaccin, än att bli

allvarligt sjuk i covid-19, enligt en mindre, ännu inte granskad, studie från USA."

https://www.expressen.se/nyheter/hogre-risk-for-vaccinbiverkning-an-allvarlig-infektion-for-pojkar/

Diagram från CDC, visar tydligt vad som händer efter dos 1 och dos 2.

Slutsats:

Artiklarna och siffrorna visar tydligt att precis som gällande säsongsinfluensan, så är det en onödig risk att vaccinera barn och ungdomar, eftersom de generellt klarar smittan. Att vaccinera sig är inte bra för immunsystemet och riskerar göra en mer sårbar för mutationer. Att antal inrapporterade biverkningar är mer än 18 gånger högre gånger högre än vid svininfluensavaccineringen, visar på självklarheten att inte utsätta barn för risken. Att det är hastigt framtaget och inga långtidsstudier finns, samt ny typ av vaccin som fortfarande i klinisk studie och ej fullt godkänt, gör det än mer oetiskt att utsätta barn för vaccinet. Argument som använts för att vaccinera barn och ungdomar är för att skydda de vuxna, men detta är oetiskt, och saknar logik, eftersom de vuxna är skyddade, om nu vaccinet fungerar. Om det inte fungerar, hjälper det inte om barnen också vaccinerar sig.