Svaromål till Tidningen Aftonbladet angående förtalande artiklar

Swedish
8
Average: 8 (1 vote)

En replik mot de artiklar av förtalande natur om Mikael Nordfors som Aftonbladet publicerat under September 2021.

Att publiceras i sin helhet utan redaktionella ändringar.

Aftonbladet har beskrivit Mikael Nordfors verksamhet på ett sätt som kan liknas vid förtal utan att han har getts tillfälle att beskriva sin verksamhet.

Här kommer en beskrivning av den effektiva och ofarliga metod han bland flera tusen andra läkare har använt.

Analdoktorn är en grovt kränkande benämning som saknar relevans!

För 20 år sedan anklagades Mikael Nordfors för att utföra en ovetenskaplig behandling på patienter med Ischias/ryggbesvär genom att sträcka och tänja muskler och ligament i det djupa bäckenet som i sin tur trycker på många av de nerver som utgår från ryggslutet, däribland ischiasnerven. Denna metod är känd i många kulturer sedan urminnes tider och beskrevs redan av den Amerikanska kirurgen Thiele år 1936. Mikael Nordfors lärde sig denna teknik av de svenska ortopedmedicinarna Lennart Silfverstople och Stefan Blomberg. Blomberg kunde påvisa en 600% minskning av ryggsjukskrivningarna med denna metod i en kontrollerad studie från 1996. Nordfors överklagade de varningar han fick för att ha använt denna metod och blev friad i Länsrätten år 2004 (1), där Nordfors bl.a. angav >200 veteskapliga vetenskapliga publikationer som stödde hans sak, utan att socialstyrelsen kunde prestera en enda referens som visade motsatsen. Behandlingen är helt ofarlig och ledde till en förbättring av tillståndet hos >90% av patienter med ryggont/ischias i en publikation från 2005 (2). Denna kunskap är dock inte ofarlig för läkemedelsindustrin och ortopedkirurgerna, som skulle förlora en stor andel av konsumenter av smärtstillande medicin respektive onödiga ryggoperationer. Om alla de läkare som använt sig av denna metod ska kallas ”analdoktorer”, borde i så fall alla urologer, som rutinmässigt utför denna undersökning också få denna benämning, och vad skulle alla gynekologer kallas?

Media, med Aftonbladet i spetsen har försökt få det hela att framstå som att Nordfors använt sig av denna behandlingsmetod framförallt på unga kvinnor för sin egen sexuella njutnings skull, när statistiken visar att medelåldern på patienterna är 70 år och att det är lika många kvinnor som män. Dessutom har man hela tiden använt sig av ett gammalt foto från 1997, där Nordfors blev intervjuad angående den möjliga antidepressiva effekten av Johannesörtsnaps, vilket dessutom får Nordfors att falskt framstå som oseriös festprisse och alkoholist. Detta beteende från Aftonbladets sida synes vara grov ärekränkning och ingenting annat.

Falskt anklagad för att använda overksamma/farliga läkemetoder.

Klordioxid (kemisk formel ClO2), av Aftonbladet kallat ”Blekmedlet”, är en gas som härrör från en kemisk reaktion som man lätt kan få fram genom att blanda två komponenter, natriumklorit , ett mineral som utvinns ur havsvatten, och en svag syra som exempelvis mjölksyra. (3)

Människokroppen har ett normalt pH-värde på mellan 7,35 och 7,45. På grund av klordioxidmolekylens struktur fungerar den som en stark oxidant, som tar bort elektroner från väggen på sjukdomsframkallande mikroorganismer som har ett pH på mindre än 7.

 Sjukdomsframkallande mikroorganismer oxideras och förstörs då de har ett lokalt lågt pH på grund av att de förjäser glukos, blodsocker, till mjölksyra som har omkring 4-5 i pH-värde. Elakartade mikroorganismer inkluderar vissa virus, bakterier, svampar, parasiter, mikrober, slemhinnors biofilm och tumörceller. Dessa organismer är anaeroba (lever utan syre) och får sin energi från förjäsning av glukos till mjölksyra och har därför ett pH i den omedelbara omgivningen mindre än 7.

Oxidationsmekanismen för klordioxid hjälper således immunsystemet att eliminera sjukdomsframkallande mikroorganismer, även kallade patogener.

Klordioxid skadar inte cellmembranen i våra friska celler då de har ett normalt pH i den omedelbara närheten, tvärtom förstärker det energiproduktionen i våra mitokondrier (cellernas energifabriker), vilket har en mängd positiva hälsoeffekter.

Den terapeutiska verkan av klordioxid beror till stor del på dess pH-selektivitet. Det betyder att denna molekyl ramlar isär och frigör syre när den kommer i kontakt med en syra som mjölksyra. Därvid frigörs klordioxid vid sitt sönderfall till syre i blodet, ett annat sätt att transportera syre än röda blodkroppar.

Det är därför klordioxid inte skadar våra samarbetande bakterier som är en del av vår kropp utan klordioxid reagerar bara på de platser där patogener genererar ett pH som är surare än vår kropp, särskilt för mikroorganismer som lever i en anaerob miljö. Dessutom kan klordioxid också framkalla apoptos eller celldöd i cancerceller.

Enligt toxikologiska, giftighetsstudier, från EPA (U.S. Environmental Protection Agency) lämnar klordioxid inte giftiga rester (endast salt (natriumklorid) och vatten), och det ackumuleras inte i kroppen .

Det måste också påpekas att en dödlig dos av klordioxid uppgår till 250 mg per kg kroppsvikt vilket motsvarar omkring 19 000 mg till en vuxen om 75 kg. Den mängd som används är omkring 50 mg vid en behandling, en säkerhetsfaktor på mer än 300 gånger.

Giftigheten kan därför bortses ifrån vilket de många behandlingar som gjorts, och biverkningarna är försumbara(4).

 

Klordioxid är godkänd enligt lag i Bolivia

I Bolivia godkändes lag nr 1351 från 2020 som godkände beredning, kommersialisering, leverans och användning under samtycke av CDS-klordioxidlösningen som förebyggande och behandling inför COVID-19-pandemin. En etisk kommitté bildades juridiskt av det bolivianska hälsoministeriet, som godkände detta multicenter, internationella, retrospektiva forskningsprotokoll, bestående av fem universitet (Technical University of Oruro, Public University of El Alto, Greater University of San Simón, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno och det tekniska institutet i Yacuiba "Gran Chaco") som i sin tur genom sina kliniska, vetenskapliga och etiska forskningskommittéer bedriver sin egen forskning om klordioxid för användning i olika applikationer(4).

Statistik från Bolivia visar en markant minskning av antalet fall och dödsfall i landet. Till exempel, från en topp på 2 031 dagliga fall den 20 augusti 2020, fallade fall till 147 dagliga fall den 21 oktober 2020, vilket motsvarar en minskning med 93%(4). 

Medan ökning av dödligheten i andra jämförbara länder bibehölls, föll den i Bolivia, med användning av klordioxid som en möjlig förklaring. Dessvärre ökade dödligheten i Bolivia igen när myndigheterna bestämde sig för att satsa på vaccin istället för klordioxid.

I andra länder i Latinamerika börjar klordioxid också användas med stor framgång för att bekämpa COVID-19, som till exempel de ca 4 000 läkare som ingår i COMUSAV, (www.comusav.com) som tillämpar det på sina patienter med utmärkta resultat. Dessa läkare har rapporterat att det verkar som om många s.k. vaccinskadade blivit bättre efter att ha fått klordioxid. Det är utifrån dessa kliniska iakttagelser som Mikael Nordfors rekommenderat klordioxid mot vaccinbiverkningar. I telefonsamtalet med Aftonbladets reporter påpekade Mikael Nordfors dock tydligt att det är för tidigt för att komma med några rekommendationer utifrån vetenskapliga publikationer, eftersom fenomenet är så nytt att man inte hunnit producera några sådana. Beprövad erfarenhet är viktigt som komplement till den vetenskap som finns.

En kontrollerad klinisk multicenterstudie från Latinamerika har visat att klordioxid med stor statistisk sannolikhet (p<0,001) lyckades minska symptom som feber, hosta, andnöd och frysningar vid laboratoriebekräftad covid 19. Alla i klordioxidgruppen kunde uppvisa ett negativt PCR test efter 7 dagar. Andra laboratorieparametrar som D-dimer och CRP minskade också signifikant i klordioxidgruppen jämfört med kontrollgruppen(4).

Dessutom observerade vetenskaparna att patienter som konsumerade klordioxid som behandling för COVID-19 också minskade signifikanta symtom efter sjukdom jämfört med patienter som inte behandlades med klordioxid.

Efter denna kliniska studie har läkare runt om i världen nu rätt att lagligt använda klordioxid i enlighet med punkt 37 i Helsingforsdeklarationen *. Den terapeutiska användningen av klordioxid ger nytt hopp om att få stopp på COVID-19-pandemin och rädda miljontals liv. 

Helsingforsdeklarationen har utfärdats av World Medical Association som en grupp av etiska principer som bör vägleda det medicinska samfundet, och i punkt 37 står det följande:

"När det inte finns bevisade ingrepp i vården av en patient eller andra kända ingrepp har varit ineffektiva, kan läkaren, efter att ha sökt expertråd, med informerat samtycke från patienten eller en auktoriserad juridisk representant, få använda obevisade ingrepp, om enligt hans åsikt ger detta ett visst hopp om att rädda liv, återställa hälsan eller lindra lidande.

En retrospektiv studie utvärderade effekten av en vattenlösning av klordioxid (CDS) som ett profylaktiskt medel hos 1 161 släktingar som levde med positiva / misstänkta patienter med Covid 19(5).

Den profylaktiska behandlingen bestod av 0,0003% (3 PPM, Parts Per Million) klordioxidlösning oralt i minst fjorton dagar. Familjemedlemmar hos vilka inga rapporter om utvecklingen av COVID19-liknande utvecklades, ansågs vara framgångsrika fall. Effekten av CDS för att förebygga covid19-liknande symptom var 90,4% (1 051 av 1 163 anhöriga rapporterade inga symptom). Det fanns inga tecken på förändringar i blodparametrar eller i QTc -intervallet (EKG) hos släktingar som konsumerade CDS.

Toxicitet: Även om klordioxidens toxicitet vid massiv inandning är känd, finns det inte en enda kliniskt påvisad död även vid höga doser genom oral intag.(4)

Den dödliga dosen (LD50, akut toxicitetsförhållande) anses vara 292 mg per kilo, där dess ekvivalent i en 50 kg vuxen skulle vara 15 000 mg given av en gas upplöst i vatten i en koncentration av 50 mg per 100 ml vatten. Den gas som inte används för oxidation av sjukdomsframkallande organismer andas man snabbt ut varför det inte finns någon klordioxid kvar även om man tar en dos varannan timme.

Det motsvarar 15 000/50 mg vilket ger en säkerhetsmarginal på 300 gånger gentemot LD50 på 15 000 mg klordioxid per dos.

När klordioxid dissocieras bryts det ner i människokroppen inom någon timme till en försumbar mängd vanligt salt (NaCl) och syre (O2).

 Dessutom har venösa blodgasmätningar visat att klordioxid är kapabelt att avsevärt förbättra tillgången på syre i blodet hos den drabbade patienten.

Detsamma kan sägas om de metoder för ozonbehandling som Mikael Nordfors har använt(6), samt de mycket moderata doser med Antabus (disulfiram)(7), Lågdos Naltrexon(8) och Gabapentin(9), som Socialstyrelsen helt utan grund och bevis betecknat som livsfarliga. Den patient som avsågs var mycket dålig både innan hans far tog kontakt med mig för rådgivning, samt efter detta. Mikael Nordfors behandling har inte haft någon som helst påverkan på hans hälsotillstånd, som i skrivande stund har uppgetts vara kanske ännu värre, trots insatser från den konventionella vården. Vissa patienter är helt enkelt svåra att bota.

Ansvarsnämnden bröt också mot Svensk lag genom att vägra Mikael Nordfors en muntlig förhandling, så att han i lugn och ro kunde framlägga alla bevis.

Det kan därför med säkerhet konstateras att Aftonbladets och tillika ansvarsnämndens påståenden om att Nordfors utsätter patienter för livsfara är helt grundlösa.

Detsamma kan dock inte sägas om den skamlösa propagandakampanj som Aftonbladet och våra myndigheter har utsatt det Svenska folket för vad gäller de s.k. Covid 19 vaccinerna, som inte är några vaccin i traditionell mening (dvs en avdödad eller försvagad mikroorganism med immunförsvarsstimulerande proteiner som injiceras i individen för att åstadkomma ett immunsvar som ska kunna skydda mot framtida infektioner).

Det rör sig i själva verket om ett gen-modificerande läkemedel som blivit kallat vaccin för att kunna kringgå de mera strikta säkerhetsbestämmelserna för genmodifierande läkemedel jämfört med vaccin.

Dessa läkemedel är inte testade rörande vare sig långtidsbiverkningar eller effekt på gravida, respektive framtida fruktsamhet, men det har framkommit en i det närmaste lavinartad ökning av vaccinrelaterade dödsfall i både Europa och USA, där man t.ex. enligt det Amerikanska s.k. VAERS registret registerat > 15 000 dödsfall, vilket är mycket mer an alla andra vaccin tillsammans under VAERS 30-åriga historia. Till detta kommer att det är ett etablerat faktum att endast 1-10 % av samtliga vaccinbiverkningar brukar rapporteras till VAERS, vilket innebär att dödssiffran snarare handlar om 100 000 tals personer, enbart i USA. Det finns också massor med rapporter om hur läkare som försökt rapportera in vaccinbiverkningar råkat ut för repressalier och blivit t.ex hotade att förlora sina jobb.

I en studie som för närvarande utförs av professor Sucharit Bhakdi från Tyskland, en av världens mest publicerade virologer, har man enligt preliminära resultat lyckats påvisa att 60 % av de som blivit ”vaccinerade” visat upp en ökning av laboratorieparametern D-dimer, vilket tyder på att de fått små mikroblodproppar som riskerar att utvecklas till stora skadande blodproppar.

Det har mer och mer framkommit att det verkar vara det s.k. Spike proteinet som framkallar den ökning av blodproppar som kunnat ses hos Covid 19 patienter, och lett till att det i första hand varit sådana med dåligt hjärtan och dåliga blodkärl som drabbats av allvarliga följder. Att då injicera människor med ett läkemedel som får de injicerade att producera denna giftiga substans i sina egna celler måste anses som mer eller mindre skogstokigt, vilket verkligheten har visat vara ett sant faktum. Detta är som gjort för att framkalla blodproppar och autoimmuna reaktioner. Dessutom finns det mycket som tyder på att de som är injicerade riskerar att råka ut för en sk. Antibody Dependant Enhancement(ADE), vilket har visat sig vara ett mycket framträdande fenomen vid djurförsök med coronavirus vaccin. Detta innebär att de injicerade kan drabbas av en livsfarlig överreaktion när de presenteras för ett liknande coronavirus efter att ha blivit ”vaccinerade”. Mycket tyder också på att ”vaccineringen” kan ha skadlig effekt på fertiliteten hos injicerade kvinnor, eftersom Spikeproteinet synes ackumuleras i äggstockarna och kan förhindra bildningen av en frisk moderkaka(11).

Antalet missfall hos ”vaccinerade” har också ökat med minst 500 % vilket banar väg för ”en talidomidkatastrof på steroider” som den f.d. vice VD:n  och forskningschefen för Pfizer, Mike Yeadon uttryckte det i ett privat samtal.

Samtidigt har både myndigheter och media aktivt förföljt alla som försökt påvisa dessa fakta och som dessutom har propagerat för väletablerad förebyggande behandling som t.ex. Vitamin D3, Vitamin C, Zink, Quercitin, Hydroxyklorokin och Ivermektin.

På Mikael Nordfors websida, www.medicdebate.org finns bland annat en sammanställning som sammanfattar minst 977 vetenskapliga studier angående tidig och förebyggande behandling av Covid 19(12).  Detta beror på att läkemedelsbolagen inte kan få nödtillstånd för användning av ”vaccin” om det finns fungerande behandlingar.

Där finns också en sammanfattning av Mikael Nordfors slutplädering gentemot Ansvarsnämnden. (13)

Alla dessa obestridliga fakta har blivit aktivt censurerade av både konventionella media, youtube, facebook och twitter mm, och Aftonbladet har varit en av de aktivaste i Sverige för att befrämja denna vettlösa, vulgära och direkt dödande propaganda.

Det är inte Mikael Nordfors, utan de krafter som vill tysta och motarbeta oss och våra många vänner som är ansvariga för att utsätta vår befolkning för livsfara.

Bland våra vänner räknas till exempel den franska Nobelpristagaren i medicin, Luc Montagnier, den världsledande virologen Professor Sucharit Bhakdi från Tyskland, den likaså världsledande infektionsspecialisten, professor Christian Peronne från Paris, den världsledande genetikern och MRNA specialisten, professor Alexandra Henrion Caude från Paris.

Många världsledande advokater, däribland Dr. Rainer Fuellmich från Tyskland/USA (mannen som bland annat vunnit mot Volkswagen angående avgasfusket, samt Deutsche Bank m.fl.) Robert Kennedy Junior och Tomas Renz från USA, Jean Claude Duhamel från Frankrike mm har inlett processer mot ett flertal regeringar och myndigheter för ”brott mot mänskligheten”, och Aftonbladet kommer nog också att få sin andel för sin medverkan i detta gigantiska brott, som de synes vara delaktiga i.

Vi, samt övriga nämnda personer är villiga att gå i debatt mot de misstänkt korrumperade vetenskapsförfalskare som Aftonbladet förlitar sig på, som t.ex Matti Sällberg och Anders Tegnell.

1/10 2021 Mikael Nordfors, f.d. leg läkare

Björn Hammarskjöld, assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik och filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971).

Henning Witte, Jurist

Referenser:

1: Dom Länsrätten i Mål No 5970-02, 2004-06-15, https://www.medicdebate.org/node/2498

2: https://www.medicdebate.org/node/326

3. https://www.medicdebate.org/node/2270

4. https://www.medicdebate.org/node/1796

5. https://www.medicdebate.org/node/2499

6. https://www.medicdebate.org/node/2315

7. https://www.medicdebate.org/node/2371

8. https://www.medicdebate.org/taxonomy/term/2207

9. https://fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20101015000055#overdosage

10: https://www.medicdebate.org/search/node/ADE

11. https://www.medicdebate.org/node/1707

12. https://www.medicdebate.org/node/2477

13. https://www.medicdebate.org/node/2361