SMERs godkännande av vaccinpass måste upphöra

File attachments: 
Swedish
7
Average: 7 (1 vote)

Björn Hammarskjöld <bjorn@hammarskjold.nu> 25 augusti 2021 08:13
Till: S SMER <s.smer@regeringskansliet.se>
Kopia: svtnyheter@svt.se, nyheter@svd.se, Mikael.Larsson@svd.se, tove.lifvendahl@svd.se, nyhetstips@dn.se, tipsa@aftonbladet.se, sophie.tanha@aftonbladet.se, ekot@sverigesradio.se, 71717@expressen.se, p4uppland@sverigesradio.se, nyheterna@tv4.se, par.gunnarsson@lakartidningen.se, redaktion@dagenssamhalle.se, redaktionen@tt.se, Lina Berg <lina.berg@dagensmedicin.se>, Barbro.Westerholm@riksdagen.se, Anders.W.Jonsson@riksdagen.se, Anna.Kinberg-Batra@riksdagen.se, Finn.Bengtsson@riksdagen.se, william.eriksson@dagensjuridik.se, Julia Benito <julia@hemali.no>
Tjänare SMER!

Till registrator Jag begär att denna handling registreras i laga ordning och att registrator skyndsamt skickar kopia på dagboksbladet i ärendet.

Jag har sett att ni svarat dr Hanna Åsberg följande på hennes begäran om att de så kallade Covidpassen ska tas ur bruk.

EU:s digitala covidbevis syftar till att underlätta vid resor och är ett led i att möjliggöra ökad rörlighet i samband med covid-19-pandemin. Covidbevis regleras i EU-förordningarna (EU) 2021/953 och (EU) 2021/954 med kompletterande bestämmelser i den svenska förordningen om digitala covidbevis (2021:708). Nämnda förordningar reglerar tre typer av bevis; för vaccination, för negativt testresultat och för tillfrisknande. Därmed omfattas inte enbart personer som har vaccinerats.

Detta svar visar att SMER synes sakna kunskap om RF 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1-12 §§, 12 kapitlet 10 §, EURS artikel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54 samt om EKMR artikel 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 ,11, 14, 17. SMER synes också sakna kunskap om Helsingforsdeklarationen.

Ett så kallat Covidpass begränsar den fria rörligheten inom Sverige och inom EU jämte EES och är därmed diskriminerande, precis som systemet med färgade trianglar som användes i Tyskland före och under det andra världskriget. Gul triangel stående på spetsen betydde judiskt ursprung och överlagrad gul triangel stående på basen betydde jude. Det gav den ökända gula sexuddiga stjärnan som judar tvingades bära och som gjorde att de utsattes för inte bara diskriminering.

Jag begär att SMER omedelbart ur etisk synpunkt deklarerar att varje form av vaccinpass är stridande mot de svenska lagar som myndigheter som SMER enligt RF 1 kapitlet 1 § alltid måste följa, iaktta allas likhet inför lag, saklighet och opartiskhet enligt RF 1 kapitlet 9 §, avvisa lag som strider mot EU-rätten enligt RF 12 kapitlet 10 § samt följa EURS 1 och EKMR 2 . Att inte följa EU-rätten är ett allvarligt konventionsbrott. Att inte följa svensk grundlag och lag är också synnerligen grova brott mot Brottsbalken 10 kapitel 5 och 6 §§ och 20 kapitel 1 §, även andra §§ kan åberopas.

Om SMER inte tar helt avstånd från vaccinpass i vad form det vara må är det ett av SMER erkänt sakförhållande att SMER synes bryta mot svensk lag och EU-rätt som utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för beslut av domstol och/eller myndighet.

Begär också att SMER beaktar Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2, 13, 14, 15, 16 §§ som enligt de fyra sista §§ även kan drabba ledamöterna i SMER om man inte helt tar avstånd från vaccinpass.

 

Jag begär att SMER skyndsamt i ett överklagbart beslut med besvärshänvisning redovisar sin ståndpunkt i vaccinpassfrågan.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

070-385 09 33

 

1EURS bifogas

2EKMR bifogas