Ozonbehandling, för bra för att vara sant?

Summary: 

Ozon (O3) gas som upptäckts på mitten av artonhundratalet är en molekyl bestående av tre atomer syre. Ozonterapi har använts och studerats i mer än ett sekel. Effekterna är bevisade, konsekventa, säkra och med minimala och förebyggbara biverkningar. Medicinsk O3 används för att desinficera och behandla sjukdomar. O3  dödar bakterier, virus, svampar, jäst och protozoer, stimulerar syremetabolism och blodcirkulation, aktiverar antioxidativa mekanismer  samt aktiverar immunsystemet. Ozon är toxiskt för lungepitel och ögon, pga av låg aktivitet av antioxidanter  i dessa vävnader. Det ges därför främst som intrevenös infusion, antingen direkt i blodet, som ozniserad koksaltlösning eller med s.k. major autohemoterapi, dvs att man tar ut en mängd blod ur kroppen som ozoniserat extrakorporalt, för att sedan infunderas tillbaka igen. Detta kan göras från upp  till 30 gånger i rad, beroende på behandlingstradition och behandlingsmål. De flesta gör det dock endast en gång. Man kan också ta ut en mindre mängd blod, som ozoniseras för att sedan injiceras intramuskulärt. Detta kallas minor autohemoterapi. Rektal applikation är enkel att utföra, har goda kliniska effekter och kan också genomföras av patienterna själva i deras hem.  Gasen kan injiceras intramuskulärt vid muskelskador, paravertebralt vid ryggont, i leder vid ledproblem samt direkt in i diskbråck under röntgengenomlysning som ett säkert och billigt alternativ till operation. Ozon används också flitigt som skönhetsbehandling topicalt, som subcutana injektioner samt ozonbad. Det förekommer också flitigt inom odontologin inom kariesbekämpning och bekämpning av odontologiska infektioner. Man kan innesluta drabbade kroppsdelar i ozongasbad och på detta sätt bekämpa infektioner och förbättra sårläkning. Man kan också behandla med ozonkräm och ozonolja. I denna litteratursammanställning sammanfattas 76 kliniska studier, varav 55 är kontrollerade  11 dubbelblinda randomiserade studier. 30 av studierna är prospektiva och randomiserade, men icke blindade . 75 av de 76 studierna visar statistiskt signifikanta resultat, eller positiva resultat jämfört med ingångsstatus och/eller förväntad prognos. Behandlade tillstånd är hjärtsvikt, koronär och perifer kärlsjukdom, diabetes, diabeteskomplikationer, ebola, burullisår, hepatit, atypiska pneumonier, svampinfektioner, infektioner i tandkött och munhåla, genitouretala infektioner, fibromyalgi, reumotoid artrit, multipel skleros, ulcerös colit, peritonit, pankreatit, magsår, bakteriell vaginos, placentainsufficiens, förebyggande behandling vid prostataoperationer, urinvägsinfektioner, kroniska sår, brännskador, venösa bensår, traumatiska sårskador, lungemfysem, cancer, osteonekros i käken, diskbråck, spondylos, spondýlolistes, knäartros, käksmärtor, vestibulococheära problem, autonom dysregulering och huvudvärk. Det kan också användas som anti-aging och som allmänt prestationsökande medel inm idrott mm. Ozon är inte dopingklassat, men reinfusion > 100 ml blod är inte tillåtet enligt WADA.

Vi går också igenom möjliga verkningsmekanismer samt en del om ozonbehandlingens historik.

File attachments: 

Publication type:

Therapeutic intervention:

Therapeutic Substance(s):

field_vote: