Mikael Nordfors slutplädering angående Ärende HSAN 24.1-34243/2019

Mikael Nordfors har anmälts av IVO i Göteborg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill informera om att det kommit til myndighetens kännedom att Mikael Nordfors i ett Youtube- klipp uppger att det finns läkemedel och behandling mot Covid-19. Här är klippet från 29/3 2020:

Mikael Nordfors uppger även iYoutube-klippet at om han hade en Covid-19 klinik så skulle han behandla patienterna med en hög dos C-vitamin, D-vitamin, zink, hydroxiklorokin och Azithromycin.

IVO konstaterar att de behandlingar på indikationen Covid-19 som Mikael Nordfors föreslagit iYoutube-klippet inte är godkända för denna indikation. Vidare är de behandlingar som Mikael Nordfors refererar til behandlingar där läkare förskriver läkemedel för en indikation som läkemedlet inte är godkänt för att behandla eller där det pågår kliniska studier. IVO anser därmed att de uttalanden som Mikael Nordfors gjort inte står iöverensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Yttrande i HSAN:s ärende med dnr 24.1-34243/2019

I Youtube-klippet refererar Mikael Nordfors til Kina och säger att det finns uppgifter om at kombinationen av Plaquenil (hydroxiklorokin) och Azithromycin (antibiotika) haft god effekt mot Covid-19. Enligt Mikael Nordfors finns det även uppgifter om att en läkare i New York framgångsrikt behandlat patienter med Plaquenil och Azithromycin. Ordinationen har varit 500-600 mg av Plaquenil dagligen och en standarddos av Azithromycin.

Vidare uppger Mikael Nordfors at det finns stöd för at behandling med C-vitamin intravenöst och vätgasinhalation ikombination med syrgas har god effekt mot Covid-19. Enligt honom har man iShanghai gett 10-20 gram C-vitamin per dag, vilket gett goda resultat utan allvarliga biverkningar och ingen av de behandlande patienterna har dött. Mikael Nordfors refererar även til Dr. Klinghardt samt behandling med antioxidantiska produkter såsom vissa örter och uppger at dessa produkter och behandling med C-vitamin och D-vitamin kan skydda mot Covid-19.

IVO bedömer at Mikael Nordfors uttalanden är uppenbart olämpliga och inte förenliga med hans legitimation som läkare. Iövrigt vidhåller

Inspektionen för vård och omsorg 2020-05-11 Dnr 8.6.1-25087/2018-43 1(2)

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 Fax 010-788 56 59

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLM

Box 53148 registrator.sydvast ivo.se Org nr 202100-6537 400 15 Göteborg www.ivo.se

IVO har också klagat på Mikael Nordfors journalföring och på att han utförd ozonbehandling mm.

Dr. Nordfors Advokat Björn Gärde har yttrat följande:

 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

                     Socialstyrelsen
                     106 30  STOCKHOLM

     PER POST OCH E-MAIL hsan@socialstyrelsen.se

 Ärende HSAN 24.1-34243/2019

Inspektionen för vård och omsorg ”IVO”

./. Dr. Mikael Nordfors

       _______________

Dr. Mikael Nordfors har erhållit HSAN’s beslut, av den 23 juni 2021, att ej bevilja begärd muntlig förhandling och att Dr. Mikael Nordfors, senast

den 4 augusti 2021, skall slutföra sin talan.

 

Till Dr. Mikael Nordfors redogörelse över hans uppfattning, vad som skall prövas av HSAN, av

den 8 juli 2021, har HSAN angivit att det som skall prövas är ”de omständigheter IVO anger i sin anmälan”.

IVO’s anmälan, av den 11 november 2019 anger det som Dr. Mikael Nordfors önskade bekräftat av HSAN, genom skrivelsen av den 8 juli 2021, nämligen att;

(i)   målet avser 11 patientfall.

(ii)  Dr. Mikael Nordfors inte har utrett dessa

11 patienters symptom och inte heller övervägt alternativa diagnoser.

(iii) Dr. Mikael Nordfors därefter har behandlat dessa 11 patienter med ozon, varav endast en skett intravenöst.

(iv)  Dr. Mikael Nordfors inte följt upp dessa 11 patienter efter behandlingarna.

(v)   Dr. Mikael Nordfors journalföring, avseende dessa 11 patienter, är så bristfällig att det inte går att följa vården.

(vi)  Vidare anger Dr. Mikael Nordfors, förskrivning, på off label indikation, med låga doser av antabus, Naltrexon och Gabapentin till en patient och försäljningen av en medicinsk teknisk utrustning till patienten för dennes egen behandling av ozon, lokalt över vävnadsdött sår.

A.    Vetenskap och beprövad erfarenhet

A.1.1    Dr. Mikael Nordfors anser att i målet aktuella ozonbehandlingar utgör vetenskap och beprövad erfarenhet.

A.2      Den grundläggande föreskriften för läkares yrkesutövning är den i lag inskrivna skyldigheten att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling som patientens tillstånd fordrar. Vad som utgör vetenskap och beprövad erfarenhet skiftar i takt med forskningens utveckling, nya behandlingsstrategier etc.

         Socialutskottet har tidigt uttalat, bl.a. i SoU 1973:27, att ”inom ramen (för vetenskap och beprövad erfarenhet) har läkaren frihet att tillämpa de läkemetoder han anser mest adekvata. Vad som utgör vetenskap och beprövad erfarenhet utformas ytterst av medicinväsendets ansvarsnämnd och de allmänna domstolarna…” 

     B.   IVO’s yrkande kan ej lagligen bifallas

 B.1      I målet åberopar IVO ingen bevisning utan framställer endast ostyrkta påståenden.

B.2      Som framgår av utredning från utrednings-tjänsten vid Sveriges Riksdag, av den

10 januari 2002, sid 1, bilaga 1, framgår bl.a;

”Socialstyrelsens uppfattning i frågan” (vad som utgör vetenskap och beprövad erfarenhet) ”kan tillmätas ett stort värde men det har ingen rättsligt vindande verkan”.   

B.3      Som överinstanserna fastställt är det IVO som har den fulla bevisskyldigheten för sina påståenden.

B.4      Då således i målet ord stor mot ord har IVO inte lyckats bevisa sina påståenden varför IVO’s talan, redan på denna grund, inte kan bifallas.

C.       Krav på enig läkarvetenskap    

C.1      För det fall HSAN skulle anse att IVO åberopat bevisning, för sina påståenden, vilken bevisning Dr. Mikael Nordfors i så fall önskar erhålla med möjlighet att bemöta, gäller följande;

          Förvaltningsrätten i Stockholm har, i mål 48457-10, angivit:

         ”När det gäller beviskraven i mål av före-varande typ har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) uttalat att det, för att en disciplinpåföljd ska kunna åläggas någon, i princip fordras att full bevisning föreligger i den meningen att de faktiska omständigheter som är föremål för bedömning ska vara styrkta. Det råder alltså ett förhöjt krav på bevisningen.”

         Kammarrätten fastslår, i sin dom, av den

4 januari 2005 i mål nr. 6140-02:

         ”För att disciplinpåföljd skall kunna åläggas honom krävs enligt praxis att det hos den medicinska expertisen råder sam-stämmighet om att det skett ett avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet.”

         Dr. Mikael Nordfors hänvisar dessutom till Kammarrättens dom 1994-12-16, mål nr.

12062-1993. Som framgår även av denna dom, sid 3 st.4 krävs sådan consensus för att en vårdgivare som använt en viss metod ska anses ha förfarit oaktsamt. Detta krav på consensus framkommer även i Kammarrättens i Stockholm dom nr. 6140 från 2002.

Kammarrätten i Stockholm har i mål nr. 12062-1993 angivit att:

         ”Någon dominerande consensus internationellt sett synes dock, såvitt framkommit, knappast föreligga”

         Läkarvetenskapen, svensk som internationell, skall vara enig om att arbetsmetoder, prover och diagnoser är grovt felaktiga. Det ska visas att läkaren är grovt oskicklig. Om de olika vetenskaperna står emot varandra ska ingen återkallelse av hans legitimation ske.

 D        Specialistläkares intyg, att ifrågavarande ozonbehandlingar utgör vetenskap och beprövad erfarenhet

 D.1      Dr. Mikael Nordfors har kontaktat

specialister i frågan och kommer att inge deras sakkunnigutlåtanden, så snart han erhåller dem.

Erhållna muntliga besked innebär att ozon-behandlingarna utgör vetenskap och beprövad erfarenhet och att de ej utgör en fara för patientsäkerheten

      D.2  Därmed blir följande domar aktuella.

Av dom från Kammarrätten i Sundsvall, den

27 augusti 2008, i mål nr 2640-07, framgår att expertläkares ord vägen tyngre än läkares utan specialistkompetens samt att två läkares ord väger tyngre än en läkares, försäkringsläkares.

Kammarrätten i Sundsvall har i mål nr. 2192-07, av den 12 mars 2008, även fastslagit att ”en expertläkares ord väger tyngre än en försäkringsläkares”.

Kammarrätten i Göteborg fastställer även, att läkare med relevant specialistkunskaps ord väger tyngre än synpunkter från andra läkare och en oenighet inom läkarkåren som helhet.

     E.   Sammanfattning

E.1      IVO har inte styrkt, eller sökt styrka, sina påståenden.

         Därmed kan inte Dr. Mikael Nordfors läkar-legitimation återkallas.

E.2      Istället har Dr. Mikael Nordfors bevisat, vilket han inte var tvungen till, att ozon-behandlingarna utgör vetenskap och beprövad erfarenhet och dessutom är ofarliga.

         Även på denna grund kan Dr. Mikael Nordfors läkarlegitimation inte återkallas. 

           __________________

 Nacka den   2 augusti 2021 

Björn Gärde

 Här följer videoinspelade vittnesmål från Dr. Michael Yeadon, tidigare vice VD för Pfizer och forskningsledare för deras avdelning för lungsjukdomar och allergiska sjukdomar

 

 
Professor Euhenij Nazarov, världsledande expert på ozonterapi och styrelseordförande för "International Association of Medical Gas Therapists" och ordförande för den ukrainska föreningen för ozonterapi,
 
 
 
Specialistläkaren i allmänmedicin, Dr. Hanna Åsberg har uttalat sig som följande:
 
 

 
Dessutom har Dr. Merly Nass, den Amerikanska regeringens rådgivare och specialistläkare i Internmedicin från USA yttrat följande via e-post:
"My name is Dr. Meryl Nass. I am a board-certified internal medicine physician with a private practice in Ellsworth Maine. I have a bachelors degree from MIT and a medical degree and residency from the University of Mississippi. I have published over 30 medical articles and have testified before six congressional committees. While COVID-19 is a new viral illness, hundreds of studies have been done looking at re-purposed medication for its treatment. Over 200 studies have been done on hydroxychloroquine and the bulk of them show the drug to be highly beneficial at reducing hospitalization and mortality when given early to outpatients. The drug works against viral replication. It has almost no efficacy when given Late, after viral replication has ceased and the illness has developed into an auto immune phenomenon with cytokine storm and widespread coagulation Is it thought that azithromycin or doxycycline in conjunction with hydroxychloroquine may provide some additional benefit. It is believed that zinc and vitamin D also provide additional benefit, and that inadequate vitamin D levels predisposed to severe Covid illness. The treatment recommended by Dr. Nordfors Has been shown to be for superior to the treatment advised by establishment medical authorities, which is no treatment whatsoever until hospitalization is required.
Meryl Nass, MD  

 

Referenser:

Ozonbehandling, för bra för att vara sant, Mikael Nordfors 2019

Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) in the Treatment of Lyme Disease and Babesiosis: Report of Experience in Three Cases

Repurposing Disulfiram in the Treatment of Lyme Disease and Babesiosis: Retrospective Review of First 3 Years’ Experience in One Medical Practice

HCQ is effective for COVID-19 when used early: analysis of 132 studies

The Official Chinese Government Guide to Diagnosing and Treating the Novel Coronavirus.

The Long History of Vitamin C: From Prevention of the Common Cold to Potential Aid in the Treatment of COVID-19

MATH+ Hospital Treatment Protocol for COVID-19

Treatment Protocol against Covid 19 from www.ippocrateorg.org

20-Week Study of Clinical Outcomes of Over-the-Counter COVID-19 Prophylaxis and Treatment

 I-MASK+ Prevention & Early Outpatient Treatment Protocol for COVID-19

Vitamin D and COVID 19: The Evidence for Prevention and Treatment of Coronavirus (SARS CoV 2)

Hydrogen/oxygen mixed gas inhalation improves disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a recent multicenter, open-label clinical trial

Hydrogen: A Potential New Adjuvant Therapy for COVID-19 Patients 

 

Peoples Court Case Type:

Rating: 
0
No votes yet