Pandemihanteringen

Summary: 
En mycket bra sammanfattning av de viktigaste argumenten mot det gängse Covid 19 paradigmet och Lockdown, vaccin mm. Perfekt att ge till vänner som behöver lättläslig alternativ information.
Undefined
10
Average: 10 (1 vote)

Ju mer något som framförs avviker från verkligheten, desto mer talar för att det finns en annan agenda bakom. Vad gäller Covid 19 har en sådan diskrepans, som fanns redan från början, med tiden blivit allt större. Och kommit att omfatta allt fler frågeställningar. Hanteringen av pandemin utgör en konspiration, som för allas vårt bästa, nu måste upphöra.

Den frekventa desinformation och skrämsel, som pumpas ut via vanliga massmedia har fått modiga läkare, forskare och andra runt om i världen att protestera. Man menar att den bild som förmedlas inte alls stämmer. Detta, trots att man riskerar eller förlorar sina jobb och får sina karriärer förstörda. Det är viktigare att följa sitt samvete.

Klassningen som pandemi

Redan klassningen av virusutbrottet som en pandemi var ogrundad. Den baserades på PCR-tester, som inte var avsedda för sådant ändamål. Detta har också bekräftats genom tidigare intervjuer med uppfinnaren av testet, 1993 års nobelpristagare i kemi Kary Mullis. Klassningen baserades också på prognoser över virusets farlighet, som var starkt överdrivna. Men som förklarar paniken i samhället inför hotet om en anstormning av patienter och en kollapsande vård. Men detta dilemma kunde lösts genom lönepåslag för att få personer som lämnat vårdyrkena att återvända.

Diagnosticeringen

Omfattningen av virusförekomst är, eftersom felaktig testmetod använts, omöjlig att uppskatta. Ett eftertest av 1500 personer, som klassats som bärare av Covid 19, visade att ingen av personerna bar på viruset. Men däremot förekom influensa av två andra sorter! Intressant nog finns det efter att Covid 19 klassats som en pandemi, knappt några andra influensor i statistiken. Vid en genomgång av de personer som uppgavs ha dött under 2020 av Covid 19, visade det sig att detta gällde för endast 15 % av de avlidna. 70 % hade dött med Covid 19 men primärt av andra orsaker och återstående 15 % hade inte viruset över huvud taget!

Virusets farlighet

Farligheten har grovt överdrivits. Detta framgår tydligt av dödstalen (andel avlidna av medelfolkmängden), även om talet för 2020 ännu så länge inte är slutjusterat. Så här ser talen ut för perioden 2006-2020;
06-1.00, 07-1.00, 08-0,99, 09-0,97, 10-0,96, 11-0,95, 12-0,97, 13-0,94, 14-0,92, 15- 0,93, 16-0,92, 17-0,91, 18-0,91, 19-0,86, 20-0,94 (prel.siffra).

2(3) Pm 2021-01-29. Pandemihanteringen, en konspiration som måste upphöra, forts.

Man kan se en trend av nedåtgående dödstal med ett undantag, som verkligen sticker ut med ett lågt dödstal, 2019. Detta förklaras av SCB med en ovanligt mild influensasäsong. Covid 19 däremot har varit en svårare variant än vanligt och detta i kombination med det lugnare 2019, medförde en kraftig ökning för 2020. Till detta har också brister i vården av virussjuka på äldreboendena bidragit. Dödstalet för 2020 ligger dock i nivå med det övriga 2010-talet och till och med lägre än för ett flertal år av decenniet!

Smittspridningen

En virussmitta verkar i stort ha sin givna gång. Detta konstaterades redan under Spanska sjukan för hundra år sedan, då smittan oavsett graden av nedstängning, var densamma runt om i Norden. Åtgärder för att påverka spridningen av smittan genom att stänga ner samhället, har därför varit kontraproduktiva. Inte ens besöksförbud på äldreboenden behöver ha varit en adekvat åtgärd. Rätt vård av sjuka äldre må ställas mot alternativet att dö av ensamhet. Tyvärr har dock vården grovt fallerat för många äldre, som insjuknade i viruset.

Vaccinationer

Beträffande vaccinationer har en sedan länge etablerad norm varit att fler- till tioåriga tester krävs för att vara tillräckligt säker på tillförlitligheten. Men i fallet Covid 19 har denna position plötsligt övergivits. Invändningar angående säkerheten är därför på sin plats. Flera av de vacciner av vanlig typ som är aktuella, är dessutom inte särskilt effektiva. En ytterligare komplikation med att vaccinera är att viruset muterar mycket frekvent.

Och inte nog med det, flera av de medel som är aktuella för injicering, är inte ens vanliga vacciner. Dessa sk mRNA-vacciner har i stället av forskare betecknats som äventyrliga genetiska experiment med oöverblickbara följder. Varningar har utfärdats för med tiden förödande konsekvenser i form av cytokinstormar, kollapsande immunförsvar och snabb död.

Extra äventyrligt med vaccinering är det för den, som tagit vanligt influensavaccin. Risken att dö i Covid 19 bedöms vara 40% större än för en ovaccinerad.

Behövliga åtgärder

Beräkningar har gjorts, som visar att insatserna mot viruset sparat färre människoår, än vad som förlorats till följd av ökad ohälsa och sjuklighet på grund av
av nedstängningarna. Dessa har varit förödande för det svenska samhället såväl socialt, som kulturellt och ekonomiskt.

3(3) Pm 2021-01-29. Pandemihanteringen, en konspiration som måste upphöra, forts.

Läget i landet är nu mycket utsatt. Normalt umgänge hämmas, social isolering ökar och ensamheten växer. Kultur, idrott och föreningsliv beskärs mycket kraftigt, företag går på knäna, jobb förloras och den ekonomiska utsattheten tilltar. Möjligheterna till att leva fullgoda liv i vårt land urholkas allt mer. Och utförsbacken med hot om nya inskränkningar, som den ineffektiva åtgärden att bära munskydd, fortgår. Situationen går inte minst ut över barn och ungdomar, som riskerar att bli en förlorad generation.

Strypningen av frihetsinskränkningarna måste upphöra. Det är hög tid att samhället öppnas upp. Vi måste kunna få leva på riktigt igen! För vidare information hänvisar jag till hemsidorna för organisationerna WorldFreedomAlliance och WorldDoctorsAlliance.

Avslutningsvis delger jag en av mina nya dikter för året.

Frihetsinskränkningarna

Yttrande
Information Sammankomster Rörelse Frihetsinskränkningarna

21-01-09. De frihetsinskränkningar i olika avseenden, som bryter mot de svenska grundlagarna. Brott, som ytterligare förvärrades i och med Riksdagens beslut 21-01-08 om den sk tillfälliga pandemilagen

Gunnar Söderberg
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert
Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt
Tel 073-7225064
E-mail:
ngrsberg@gmail.com