Mord anmält till Polisen i Uppsala

Idag kl 10.00 överlämnade Ingemar Ljungkvist och Gösta Yngve bifogad brottsanmälan till Polisen i Uppsala vars trevliga Sofia i receptionen bistod oss.  Observera anmälan gjordes på årsdagen av Marianne Yngves bortgång. Hon avled den 6:e april 2020 , sedan man redan den 31 mars planerat för hennes bortgång.  Observera att Marianne inte hade infekterats med Corona utan var kroppsligen frisk men dock hade en Alzheimer - ändå sattes palliativ vård in utan att anhörig hade tillfrågats om detta.
-----------------------------
Ytterligare kontaktuppgifter
 
Vi var sedan till Uppsalas lokala nyhetstidning UNT  på Danmarksgatan, men där var det också Coronarestriktioner idag, så vi skulle meddela oss per mail.
 
Brottsanmälan föreligger i bifogad fil. De fyra bilagor som lämnats in kan man få ta del av om man hör av sig till mig Ingemar Ljungqvist, speciellt skrivelsen till RÅ och RÅs avvisande svar.    Tel  018 25 70 79   Man kan också få kontaktuppgifter till Gösta Yngve.

Den 6:e april 2020 avled Marianne Yngve (personnummer 320928-1405) på äldreboendet Vardaga Hovstallet i Uppsala klockan 04.45. Då Mariannes make underrättades om dödsfallet fattade denne misstankar om att allt inte gått rätt till. 

Den sista gången maken Gösta Yngve hade haft telefonkontakt med sin fru var måndagen den 30 mars då han ringde sin fru via personalen på äldreboendet. Hon var då helt talbar och hade med sin rullator begett sig till serveringsutrymmet för att dricka kaffe. Makarna hade samtalat med varandra  helt redigt, detta trots att Marianne hade Alzheimers. Hon hade fått en plats på boendet mer permanent sedan december 2019.  När sedan maken Gösta Yngve påföljande dagar sökte sin fru fick han av personalen enbart beskedet att hon för tillfället sover. Dessa dagar infördes också besöksförbud på äldreboendet pga av Coronarestriktioner, så Gösta kunde inte hälsa på sin fru.

Av de minnesanteckningar som förts av personalen framgår att man den 31 mars skulle sätta in palliativa läkemedel. "Behandlingsbegränsningar samt underlag för konstaterande av dödsfall i hemmet uppdaterat".  

Ifråga om insättande av palliativ vård krävs samtycke av patient/nära anhörig. Detta hade inte inhämtats.

Man höjer också dosen av Buprenorfin  (opioid).  Det ska i sammanhanget nämnas att Marianne inte hade någon infektion av SARS2-CoV19.

Under dagarna som följer injiceras Marianne dagligen först med haldol, senare Midazolam och Morfin. Dessa läkemedel ges vid palliativ vård dvs patientens andningsfunktioner försämras till dess döden inträder.

När sedan Gösta Yngve får tillåtelse att se sin bortgångna hustru kunde han bekräfta att underarmarna bar åtskilliga kraftiga märken av injektionsstick.

Gösta Yngve upplever det hela som att man utan någon som helst informerat samtycke satt in en dödsbringande behandling och betecknar det hela som mord. Detta bekräftas också av de minnesanteckningar som han i sorgearbetet efter sin fru begär ut i juli 2020.

Gösta Yngve som inte kan få ro för det som drabbat hans fru kan inte låta saken falla i glömska. Han anmäler i februari 2021  ärendet till IVO i Örebro (Dnr 3.4.1-09221/2021:1-3).  Hos IVO blir ärendet förminskat till klagomål om information vid vård och behandling. Och ärendet återremitteras  till vårdgivaren vid äldreboendet. 

För såväl undertecknad som för Gösta Yngve står det helt klart att man iscensatt en eutanasi , dvs en dödsprocess och för de med gängse lag och moralbegrepp så är detta liktydigt med mord.  Av minnesanteckningarna från den 31 mars framgår ju detta tydligt att man planerade en avlivning. 

Därmed är ett brott begånget. Tidigare har jag försökt att få Riksåklagare Petra Lundh att ta upp liknande fall, men hon avslår den begäran då den inte är nog specificerad. Istället uppmanar hon att vid fall som detta vända sig till lokal polis. 

Vilket nu görs.

 

Observera att vi inte satt ut någon misstänkt, utan ansvaret delas mellan de direktiv som sänts ut från myndighetshåll , liksom de beslut som tagits på det lokala äldreboendet. där såväl läkare som sjuksköterskor bär ett delat ansvar.

 

Uppsala den  6 april 2021, årsdagen av Mariannes död.

 

 

Ingemar Ljungqvist                     Gösta Yngve

Bilagor 1) Minnesanteckningar för Marianne Yngve, ur journaler på Vardaga - Hovstallet (Mathias Palosaari)

2) IVO Beslut från 2021-03-18

3) Brottsanmälan till RÅ Petra Lundh 

4) Svar från RÅ 

 

Peoples Court Case Type:

Rating: 
0
No votes yet